LIDL katalog

(ponedjeljak) 10.06.2024. - 16.06.2024. (nedjelja)


Isteklo!kiselo vrhnje,pivo 1
krastavac 2
rukola 3
4
5
6
7
badem,kava,mineralna voda 8
jogurt 9
10
limun 11
12
pivo 13
hrenovke,kobasica,kulen,sir 14
15
ulje 16
17
kruh 18
kozice,losos 19
20
mango 21
limeta 22
jogurt,mango 23
jastuk 24
instant kava,kava,liker,lješnjak,praline,vaga 25
bomboni 26
grah,mesni narezak 27
vrhnje za kuhanje 28
29
badem,instant kava,kava,med,mlijeko,pašteta 30
31
gel za tuširanje,maramice 32
jabuka,krušne mrvice,pasta za zube,vino 33
majica 34
majica 35
36
37
38
tv 39
40
41
42
43
44
tepih,zavjesa 45
46
47
48
49
50
51
aku pištolj 52
53
54
55
56
57
haljina,tajice 58
majica 59
60
61
lubenica,luk 62
63
64
roštilj 65
mango 66
mozzarella 67
68
brusnica,limun 69
sir 70
71
72
73
kobasica,pizza 74
losos,tuna 75
76
jogurt,keksi,pivo 77
78

1. stranica sadrži:
]òÿꝨùàv‘ïúȕ¨ïė‘ċàŸ¨àìàċė‘i%iyjɲƛɲɵ tm ]òÿꝨùàv‘ïúȕ¨ï u tvom timu navijajte uz lidl na uefa euro 2024 tm super ponuda od ponedjeljka 10.06. do 16.06. #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou on n 1,38 € redovna cijena za 180 g = 0,69 € 2,07 € 2+1 gratis! pilos kiselo vrhnje ŋ ƞđɯƣƛ¸ ŋ ɲƛřøıøı freeway instant napitak ŋ ɯï¸ ŋ =àøÿùàòàù‘ï‘ù ‘ 2,69 € 3,89 € -30% ponuda uz -37% # # 2,39 € 4 x 0,5 l 1 l = 1,20 € super cijena! perlenbacher pivo ŋ ‘òïıɵi̇ƥřċàòı ŋ vàċï‘úȕ‘ù‘ïù‘¤‘ ÿïòìÿ ¨ù‘ì¨ÿžàì¨ùÿ 4,15 € 850 g 1 kg = 4,88 € super cijena! ]ċì¨ę¨øòì¨ċ¨ùà øàì¨õ‘ùàø¨óà ɯïàø = 0,60 € 1,69 € 500 g ugrabi priliku! àø‘Ÿ‘ï‘ì àž‘ øàùà¸ï‘ììàòà ŋ tïǿ쨤à¤àóïǿ쨤¨i̇ ɯɲıƛơı 1 kg = 3,38 € vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı .ė¤‘ùì¨ 24/2024

2. stranica sadrži:
]òÿꝨùàv‘ïúȕ¨ï u tvom timu od ponedjeljka 10.06. do 12.06. #onyourteam #onyou urteam m m # krastavac j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 0,69 € / kg 140 proizvoda vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 2 nac 24/2024

3. stranica sadrži:
od ponedjeljka 10.06. do 12.06. ľvï¨ø‘àóúȝ‘ęàċ‘ùìÿ&%;ìïàċ¨¤¨ùàøɲƛɲɵı l à¤òàċ‘úȝęùàž‘ brend br. 1 u hrvatskoj za ċàŸ¨àìàċĸľ #onyourteam urteam onyou #o o ľvï¨ø‘àóúȝ‘ęàċ‘ùìÿ&%;ìïàċ¨¤¨ùàøɲƛɲɵı # o n y o u r t e a m 2 kg 1 kg = 0.75 € d‘ï‘ù ‘ j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 1,49 € 2 kg 1 kg = 0,75 € 1 kg = 7,90 € 0 , 79 € 1,29€ -38% bio rukola ïúǿċàï‘ì kupon 100 g vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı dɲɵįɲƛɲɵ 3

4. stranica sadrži:
2+1 GRATIS àØ‘ŸÀ somun 3 x 200 g Ɠůƒ&ô’ÿǚøľ 1 , 16 € 1,74 € Redovna cijena za 200 g = 0,58 € VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤Àó‘Øàė‘ÏÿìÙÌÿƞÏàØ‘¤‘ àØ‘ŸÀÿï¨Ï óبóàØ 200 g 1 ,74 € 1 , 7 4 € Redovna cijena za 200 g = 0,58 € j g , j g VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤Àó‘Øàė àė‘ Ï ‘ÏÿìÙ ÿìÙ ì Ìÿ Ìÿ ƞÏàØ‘¤‘ j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 1,49 € 1 kg Y‘ę¨ÙÀ ØĄ̀õ‘ÙÀÏïÿ½ 1 kg = 4,52 € 0 , 95 € 1,49€ -36% 210 g Ponuda uz #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n Od ponedjeljka 10.06. do 16.06. VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 4 NAC 21/2024

5. stranica sadrži:
JÏïÿ¸ÒÀž¨à¤óĊÌ¨ę¨¸óÀï‘ 3 x 28 g Ɠůƒ&ô’ÿǚøľ 0 , 58 € 0,87 € Redovna cijena za 28 g = 0,29 € VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤Àó‘Øàė‘ÏÿìÙÌÿƞÏàØ‘¤‘ UZMI 2 àØ‘ŸÀžï‘³ú ÏÒÀìÀŸ • ]à¤Ò¨ę‘ÙÀØúǿ̨óúàØİ Ø‘ÙÀúà‘ï‘õÙàØİ ØÒĄ̀ÏàØÀÌà¸ÿïúàØ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤Àó‘Øàė VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤Àó‘Øàė‘ÏÿìÙÌÿƝÏàØ‘¤‘ LIDLOVE VOLIM BRENDOVE tu mi je kvaliteta najpovoljnija! ĽØ‘ó½ÀÙú½¨¨‘ÿúĒ ÏóÏÒÿėÀĊÙàÿ LIDLU! ÏóÏÒÿėÀĊÙàÿ LIDLU! 2 x 60 g -32% 0 , 80 € iėØÀƝė‘ Ï Ì Ɲ Ï ¤ Redovna cijena za 60 g = 0,59 € ïàÀóó‘ÙúÿõúȝÿžÀ j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 2,19 € 200 g 1 kg = 10,95 € Od ponedjeljka 10.06. do 16.06. VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 21/2024 5

6. stranica sadrži:
Ekskluzivno u LIDLU! Do 30% dulji uzgoj Koko ]Ċ̨ę¨ úȝ‘¤ÀžÀàÙ‘ÒÙàìÀÒ¨ • Ishrana na bazi kukuruza j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 3,19 € cca 2 kg / kg ]Ċ̨ꑸÿïȔ‘ÙóÏ‘ ìǪ̀óÏ‘ĊÀž‘ • 9ÿÙ¨úǿÙ‘ÀóĊÀŲ̀úǿÙ‘ • Sa sirom i slaninom ]Ċ̨ę¨ÌÿÙ¨Ÿ¨ بóàė‘¸ÿÒ‘õ ]Ċ̨ęÀŸ¨Ċ‘ì ÀŸÀ • J¤ÌÿÙ¨úǿÙ¨ÀóĊÀŲ̀úǿÙ¨ ]Ċ̨ęÀà ÀõŸ¨ÙÀ Ì‘¤ï‘ÙóÏÀ ï‘ÙžÀÙ j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 6,99 € 700 g 1 kg = 9,99 € 1 kg = 5,38 € 2 , 69 € 3,49€ -22% 500 g Aktiviraj kupon j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 2,79 € 450 g 1 kg = 6,20 € j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 3,69 € 400 g 1 kg = 9,23 € #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 6 NAC 21/2024 Od ponedjeljka Ɯƛıƛơı¤àƜơıƛơı

7. stranica sadrži:
TJEDNA kombinacija Lidlova Chef Select & You ]Ċ̨ę¨ÒÀóÙ‘úà úǿ̨óúà 275 g -36% 0 , 75 € ƜİƜƤŝ 1 kg = 2,73 € JÏÿóÀė‘ĊÀ ‘Ì‘ ‘ÒØ‘úǿÙóÏ‘ì‘Ùž¨ú‘ • Narezak 100 g -33% 1 , 49 € ƝİƝƠŝ 1 kg = 14,90 € Kupi u kombinaciji i uštedi! i uštedi! _ú¨¤Àú¨ ÏÿìÙÌàØ àØÀǪ̀٨ Ïà؝ÀÙ‘žĄ̀ ! 1 , 20 € VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 21/2024 7 J¤ìàÙ¨¤Ì¨ÒÌÏ‘ Ɯƛıƛơı¤àƜơıƛơı

8. stranica sadrži:
1 kom = 0,78 € combino fusili od durum pšenice j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 0,79 € 235 ml 1 l = 3,36 € vemondo veganska kava • badem ili zob ocean sea riblji burger j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 1,99 € 250 g 1 kg = 7,96 € ocean sea file aljaške kolje • bordelaise j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 3,29 € 400 g 1 kg = 8,23 € j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 4,65 € 6 x 1,5 l 1 l = 0,52 € jamnica vïǿïà¤ù‘ mineralna voda • gazirana • vàċï‘úȕ‘ naknada ÿïòìÿ ¨ù‘ì¨ u cijenu 1 kg = 1,78 € 0 , 89 € 1,29€ -31% p p p 500 g ponuda uz j½ô’žåñôǚ×åôąľ 4,29 € 500 g 1 kg = 8,58 € &òàïǿ‘ mljevena kava redovna cijena za 450 g = 5,49 € #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 8 nac 24/2024 j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơı¤àɯơıƛơı

9. stranica sadrži:
'z bregov jogurt • 2,8% m.m. • vàċï‘úȕ‘ù‘ïù‘¤‘ ÿïòìÿ ¨ù‘ì¨ÿžàì¨ùÿ cekin vàò¨Ÿ‘ ìàó¨ù‘ ïà‘óàž‘ j½ô’žåñôǚ×åôąľ 2,99 ŝ 1 kg andro _ÿùï‘ j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 6,99 ŝ 500 g 1 kg = 13,98 € pilos vïǿïà¤ùàìà¸ÿïú • c‘ù¸ài̇쑸ऑi̇ àïàċùàž‘àòàø‘òàù‘ • ]‘øàúȝǿó‘óúàìï‘ 150 g 1 kg = 2,73 € 0 , 41 ŝ 0,49 ŝ -16% ponuda uz kania %àđ • ‘¸ÿò‘õi̇ àòà¸ù¨ó¨ àòàž‘ïàù‘ïÿ 29 g - 50 g -43% 0,39 ŝ 1 kg = 7,80 € - 13,45 € ƛi̇ơƥŝ j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 3,29 ŝ 250 g 1 kg = 13,16 € càòàù‘]¨ò¨žúǿàù ½¨¤¤‘ï • àėïǿì¨ċ‘ùɯơøì¨ó¨žà vjdii -47% 'z 'z 'z z bre bre bre re bre bre bre bre br gov gov gov v gov gov gov g g j ogurt t • 2,8% m.m. j½ô’žåñôǚ×åôąľ 2,79 ŝ 1,75 kg 1 kg = 1,59 € redovna cijena za 1 kg = 2,15 € kiara _¨Ÿ¨ï ïïǿóú‘ò 1 kg ôŸåñ’ľ 0 , 99 ŝ ɯi̇ɯƥŝ vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 24/2024 9 j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơı¤àɯơıƛơı

10. stranica sadrži:
j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 1,79 € 1 komad Shake CÀïǿóė‘àïȔ‘ï j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 3,29 € 1 komad Shake CÀïǿóė‘‘ÿúà Nila d¨ÏÿŸÀ ¤¨ú¨ï¤ę¨Ùú • My Sensual Black ili My Happy Colors j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 4,99 € 3,7 L 1 L = 1,35 € 68 ìï‘ÙÌ‘ Ɯìï‘Ų̀ = 0,07 € j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 6,99 € 5 x 50 g ili 6 x 50 g 1 kg = 23,30 € ili 27,96 € Bref Vàċ¨ïÏúǿĊ • Lemon, Eucalyptus ili Pine Violeta dà‘Ò¨úȕÀ ì‘ìÀï • 3 sloja j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 4,49 € ƝƛĐƜƜƛÒÀóúǿŸ‘ 1 rola = 0,22 € ƜïàÒ‘ = 0,22 € W5 +À¸Ą̀ÙóϨ Ø‘ï‘ØÀž¨ė‘ ÀõŸ¨Ų̀zz= • Fresh ili Mediteran • 2 x 80 kom ;ÿìàÙĊïǿ̨¤À¤àÙ¨¤Ì¨Ǫ̀İƜơıƛơı 1,89 € 1 pakiranje= 0,95 € 1,49 € 1 pakiranje = 0,75 € -21% Ponuda uz #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 10 NAC 24/2024 J¤ìàÙ¨¤Ì¨ÒÌÏ‘ Ɯƛıƛơı¤àƜơıƛơı

11. stranica sadrži:
nivea càž¨ò‘ïȕ‘ ċऑ¤ÿàì‘žï j½ô’žåñôǚ×åôąľ 6,49 ŝ 2 x 400 ml 1 l = 8,11 € j½ô’žåñôǚ×åôąľ 4,99 ŝ 2 x 500 ml nivea &¨òė‘úÿõàï‘ùì¨ ÿàì‘žï finish xÿ‘ùúÿøòò àùɯú‘ò¨ú¨ė‘ ì¨ïǿòàžÿìàóÿ¦‘ • limun j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ ɯơi̇ƥƥ ŝ 120 kom 1 kom = 0,14 € finish ]﨤óúċàė‘ óì‘ììàóÿ¦‘ • limun j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 2,89 ŝ 800 ml 1 l = 3,61 € j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 3,29 ŝ 4 kg 1 kg = 0,82 € finish ]àòė‘ ì¨ïǿòàžÿ ìàóÿ¦‘ j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 2,39 ŝ ɵđơƛòàóúǿŸ‘ 1 rola = 0,60€ teta violeta ;ÿ½àùìóïà ÿïÿóà • 3-slojni ɯïàø žƛi̇ɯɵŝ ɯïàò‘ žƛi̇ơƛŝ j½ô’žåñôǚ×åôąľ ɯi̇ơƥ ŝ 750 ml 1 l = 2,12 € violeta ]﨤óúċàė‘ àõŸ¨ùì¨óú‘ïò‘ ïóïòÿėàċùàÿ lidlu! ïóïòÿėàċùàÿ lidlu! ɯïàø žɲi̇ơƛŝ ɯïàø žƞi̇ɲơŝ 1 kg = 3,20 € ƛ , 32 ŝ ƛi̇ɵƥŝ -34% 100 g ponuda uz coshida +ï‘ù‘ė‘ø‘ ï¨ • ]ìàò¨úǿùàøi̇ìÿï¨úǿùàøi̇ govedinom àòààì¨òàøïǿàø vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 24/2024 11 j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơı¤àɯơıƛơı

12. stranica sadrži:
U TVOM TIMU Dà¸àبúȕà LUDILO VJ.D9ĸ 0,59 € 150 g 1 kg = 3,93 € Snack Day D‘ĊÀÌ‘ ÏÀ õú‘ìÀŸÀ • Punjeni ÏÀÏÀïǿÏÀÌ¨Ø 0,59 € 125 g 1 kg = 4,72 € Snack Day D‘ĊÀÌ‘ Ϩ ÏàÏÀž¨ • Slane Snack day D‘ĊÀÌ‘ ÏÀ·Àìó • ]ÏÀÏÀïǿÏÀÌ¨Ø Super cijena! 1 , 19 € 1 kg = 4,76 € 250 g Snack Day D‘ĊÀÌ‘ ÏÀ Àìó • ]Ò‘ÙÀİì‘ìïǿÏ‘ÀÒÀž½ÀÒÒÀ 0,39 € 100 g 1 kg = 3,90 € #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 12 NAC 24/2024 J¤ìàÙ¨¤Ì¨ÒÌÏ‘ ƜƛıƛơıƝƛƝƟı

13. stranica sadrži:
2,69 € 1 kg d‘óúǿùà d‘ċàì‘ ï¨ ù‘ìàòàú‘ùï¨ • s kakao kremom ili s kremom s okusom lješnjaka càúàï¨ïóà • kakao 1,49 € 192 g 1 kg = 7,76 € 1,49 € 150 ili 160 g 1 kg = 9,93 € ili 9,31 € ]àù¤¨ē d‘ċàì‘ ïà ï¨ïóà • classic ili s àïàò‘¤àø v¨ïò¨ù‘ž½¨ï =‘¸¨ïìàċà • alk. 4,5% vol. • vàċï‘úȕ‘ù‘ïù‘¤‘ ÿïòìÿ ¨ù‘ì¨ÿžàì¨ùÿ 0,64 € 0,5 l 1 l = 1,28 € super cijena! 2 , 39 € 1 l = 1,20 € 4 x 0,5 l v¨ïò¨ù‘ž½¨ï pivo • alk. 4,9% vol. • vàċï‘úȕ‘ù‘ïù‘¤‘ ÿïòìÿ ¨ù‘ì¨ÿžàì¨ùÿ ɯïàø = 0,60 € ;ÿìàùċïǿ쨤à¤àù¨¤ì¨òì¨i̇ɯơıƛơı 5,99 € 1 kg = 4,99 € 5,09 € 1 kg = 4,24 € -15% ponuda uz ]ċ¨¨úàïȕ¨ï &ÿø¨ùààøàùà • ɯi̇ɲï¸ =àė‘òàž¨ • razni okusi • tïǿ쨤à¤àù¨¤ì¨òì¨i̇ɯơıƛơı 2 x 10,5 g y¨¤àċù‘žàì¨ù‘ė‘ɯƛi̇ơ¸žƛi̇ɯƥŝ 0, 19 € 0,38€ ƒůƒ&ô’ÿǚøľ ponuda uz =à òà 1+1 gratis europsko prvenstvo u nogometu! &ïÿì‘ +ïċ‘úóï‘ _ì‘ùìàòóï‘ italija ò‘ùàì‘ 15.06.2024. _ì‘ùìàòóï‘ɩ+ïċ‘úóï‘ vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı dɲɵįɲƛɲɵ 13 j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơıɲƛɲɵı

14. stranica sadrži:
4,49 € 300 g 1 kg = 14,97 € milbona planinski sir • narezak pikok d‘ċàì‘ ïà kobasica mix • kulen, zimska i panonska • narezak super cijena! 3 , 99 € 1 kg = 13,30 € 300 g u tvom timu culinea snack box • ½àòàž½¨¨ó¨ùÿ¸¸¨úói̇øàėė‘ï¨òò‘õú‘ìàŸài̇ ì‘ùàï‘ùàïàòÿúǿŸàòÿï‘àž½àòàÿø‘ï • 450 g 3,69 € 400 g 1 kg = 9,23 € culinea d‘ċàì‘ ïà ìàò¨Ÿà medaljoni 1,29 € 300 g 1 kg = 4,30 € d‘óúǿùà hamburger pecivo • 6 komada 0,89 € 250 g 1 kg = 3,56 € mcennedy hot-dog pecivo • 4 komada € 3 € 3 € 3,49 € ƞƛƛ¸ƌàžà쨦¨ù¨ø‘ó¨ƍ 1 kg = 11,63 € dulano hot-dog hrenovke • dimljene hrenovke • od svinjskog mesa € 1 kom = 0,22 € 1 kom = 0,22 € ;ÿìàùċïǿ쨤à¤àù¨¤ì¨òì¨i̇ɯơıƛơı 4,79 € 1 kg = 10,64 € 3,83 € 1 kg = 8,51 € -20% ponuda uz #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 14 nac 24/2024 j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơıɲƛɲɵı

15. stranica sadrži:
1,99 € kom D‘ĊÀÌ‘ ÏÀ ï¨ÏĊÀėÀúǿ • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ 3,99 € kom Ɯı‘óú‘Ċ‘ • ]ƝÿõÀž¨ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ 150x90 cm ƝıD‘ĊÀÌ‘ ÏÀìàÙ à • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ 150x90 cm ƞıD‘ĊÀÌ‘ ÏÀõ‘Ò • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ 160x16 cm ƟıD‘ĊÀÌ‘ Ï‘ïÿÏ‘ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ 44x30 cm 6,99 € kom VÒ‘ĒúǿĊ¨ ÀïVàċ¨ïėï‘ Ù‘ Ùà¸àبúȕ‘Òàìú‘ • J¤àÌÙÀÏė‘ė‘õúǿúÿ Ù‘Ø̨õú‘Ì‘ÀėÀ¤àĊ‘ • _‘ï¨ÙÀ=ÏàÌÀó¨Øàę¨ ¤à¤‘úȕàÿÏÒÌÿ Àúǿė‘ ė‘‘ĊÿÿØï‘Ïÿ • VïàØ̨ïijžž‘ 18 cm Ì • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ 4 4x30 cm € kom 1 2 3 4 ƝÏàØ‘¤‘ Dà¸àبúȕà LUDILO VJ.D9ĸ 12,99 € set Philips ‘ú¨ïǿ̨ • ƟƛН‘ú¨ïǿ̨ • ƜƝН‘ú¨ïǿ̨ 4x 1x 2x 3,49 € kom MONDO =àìú‘ • VïàØ̨ïij cca 23 cm VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 24/2024 15 J¤ìàÙ¨¤Ì¨ÒÌÏ‘ ƜƛıƛơıƝƛƝƟı

16. stranica sadrži:
svijeta okusi uživaj u okusima azije po lidl cijeni! ekskluzivno u lidlu! 1,59 € 400 ml 1 l = 3,98 € juhe na ‘ėàìóïàù‘ àù • bihun, thai, shangsu ili beijing .ùóú‘ùúúȋ¨óú¨ùàù‘ • ¨ò¨ùàžÿïȝēi̇ì‘úï‘àìàċi̇ìàò¨Ÿà žÿïȝēàòàóò‘úïàɩïàó¨òà 1,49 € ƞɯƛ¸ƌàžà쨦¨ù¨ø‘ó¨ƍ 1 kg = 4,81 € uàïìàċ • ]ìàċøi̇¸òìàċ‘ø‘ àòàù‘ïàù¨óïàù‘ àù bambusove klice 1,69 € ƞƞƛ¸ƌàžà쨦¨ù¨ø‘ó¨ƍ 1 kg = 5,12 € ]àȋǿȕ¨ ïȏǿž¨ 1,49 € ƞƞƛ¸ƌàžà쨦¨ù¨ø‘ó¨ƍ 1 kg = 4,52 € 2,29 € 0,5 l 1 l = 4,58 € ulje od ïàïàïǿïàì‘ super cijena! 1 , 29 € 1 kg = 19,55 € - 29,32 € 44 g - 66 g #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 16 nac 24/2024 j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơıɲƛɲɵı

17. stranica sadrži:
2,69 € 280 g 1 kg = 9,61 € 3,69 € 360 g 1 kg = 10,25 € Azijsko gotovo jelo • Butter Chicken, &﨨ÙÿïȝĒÀÒÀ dÀÏÏ‘Ø‘ó‘Ò‘ Dim Sum • ĊàÏ‘¤àÀÒàóàó ÀÒÀÏàėÀž¨ÀĊÒ‘ó‘ž 1,99 € 200 g 1 kg = 9,95 € Siao Long Pao dumplings • ]ÏàėÀž‘Ø‘ÀÒÀó mesom 3,99 € 230 g 1 kg = 17,35 € 2,29 € 320 g 1 kg = 7,16 € ÿïȝĒ]Ù‘žÏ • ]‘óÒ‘úÏàÏÀó¨ÒÀØ ÿØ‘ÏàØÀÒÀóúǿÏÏ‘ Ø‘ó‘Ò‘ÿØ‘ÏàØ 3,59 € 350 g 1 kg = 10,26 € Gotova azijska jela • Bami Goreng, D‘óÀ&àï¨Ù¸ÀÒÀ ½ÀžÏ¨ÙDàà¤Ò¨ó 2,49 € 100 g 1 kg = 24,90 € Riblji tapas s umakom VïàǪ̀úȕ¨ ïàÒÀž¨ • VàĊÀÒÀ ìÀÒ¨úǿÙ‘ÀìàĊ 2,29 € 230 g 1 kg = 9,96 € VïàǪ̀úȕ¨ïàÒÀž¨ • ]‘óÒ‘úÏàÏÀó¨ÒÀØÿØ‘ÏàØ Chef select &Ēàė‘¤ÿØìÒÀÙ¸ó • ]ìÀÒ¨úǿÙàØÀÒÀóìàĊïŸ¨Ø • tïǿ̨¤À¤àÙ¨¤Ì¨Ǫ̀İƜơıƛơı 238 g -28% 1 , 79 € 2,49 € 1 kg = 7,52 € VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 24/2024 17 J¤ìàÙ¨¤Ì¨ÒÌÏ‘ ƜƛıƛơıƝƛƝƟı

18. stranica sadrži:
svijeta okusi uživaj u okusima azije po lidl cijeni! ekskluzivno u lidlu! 4,79 € 210 g 1 kg = 22,81 € dim sum 3,99 € 550 g 1 kg = 7,25 € listovi za ìïàòì¨úȕ¨ïàòàž¨ 25 5 € € 25 € 1,49 € 200 g 1 kg = 7,45 € panko krušne øïċàž¨ naan kruh • classic ili ¨õùì‘ï 1,49 € 260 g 1 kg = 5,73 € 1,99 € 60 g 1 kg = 33,17 € ;¨ïóàė‘ó﨟ÿ • ]‘óïïǿċ¨ùàøìàïÿïàø • ɯƛïàø‘¤‘ super cijena! 0 , 99 € 35 g - 65 g 1 kg = 15,23 € - 28,29 € ‘ àùà • ÿøàïi̇òàøÿùóï‘ úȝ‘ċ‘i̇ž½àòòààòàċàï #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 18 nac 24/2024 j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơıɲƛɲɵı

19. stranica sadrži:
2,99 € 300 g 1 kg = 9,97 € azijsko gotovo jelo • losos quinoa € 4,99 € 250 g 1 kg = 19,96 € kozice u azijskom umaku • ÿïȝēàòàóò‘úïàïàó¨òà ÿø‘ï 4,49 € 300 g 1 kg = 14,97 € kozice u azijskom umaku • ]ċ¨¨úž½àòòà¸àù¸¨ïi̇ |¨òòàċú½‘ài̇]ċ¨¨ú ž½àòòàċ¨¸¨ú‘ò¨óàòà madras 4,99 € 200 g 1 kg = 24,95 € kozice u ú¨øìÿïǿ • ]ž½àòòàÿø‘ïàø 4,49 € 500 g 1 kg = 8,98 € panirani ìàò¨Ÿà øàùà³ǿò¨ • ]‘óò‘úïà ïàó¨òàø ÿø‘ïàø uàïìàċ • d‘ú‘ìò‘ù¤óïààòà ïàù¨óïàù‘ àù azijska gotova jela • y¨ė‘ùžàóïàïàóàøi̇ó øàì¨õ‘ùàøìàċø àòàóžÿïȝēì¨ø 3,29 € 600 g 1 l = 5,48 € 1 kg = 4,98 € super cijena! 1 k k k 1 k 1 1 4 4 98 9 98 € € € 2 , 99 € 600 g 1,49 € 200 g 1 kg = 7,45 € hummus • &﨨ùú¨‘àòà ]ċ¨¨úž½àòòà vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 24/2024 19 j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơıɲƛɲɵı

20. stranica sadrži:
SVIJETA OKUSI Uživaj u okusima Azije po Lidl cijeni! EKSKLUZIVNO U LIDLU! 5 kg 9‘óØÀÙïǿę‘ 10,49 € 5 kg 1 kg = 2,10 € 9‘óØÀÙïǿę‘ • iĊ﨟ÀžÀà¤Ìÿú¨ 5,49 € 2 kg 1 kg = 2,75 € ‘óØ‘úǿïǿę‘ • iĊ﨟ÀžÀà¤Ìÿú¨ 6,99 € 2 kg 1 kg = 3,50 € YÀęÀÙÀ rezanci 1,79 € 200 g 1 kg = 8,95 € Umaci na ‘ėÀÌóÏÀÙ‘ ÀÙ • d¨ïǿĒ‘ÏÀÀÒÀ]ċ¨¨ú]àĒ 1,99 € 250 ml 1 L = 7,96 € 100 g -30% 0 , 69 € 0,99 € 1 kg = 6,90 € Staklena úȋ¨óú¨ÙÀÙ‘ • D‘‘ėÀõÏïà‘ ¸ï‘õÏ‘À ÏÿÏÿïÿėÙà¸õÏïà‘ • D‘ÏÀÙ¨óÏÀÙ‘ ÀÙ • tïǿ̨¤À¤àÙ¨¤Ì¨Ǫ̀İ 16.06. #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 20 NAC 24/2024 J¤ìàÙ¨¤Ì¨ÒÌÏ‘ ƜƛıƛơıƝƛƝƟı

21. stranica sadrži:
4,49 € 455 ml 1 l = 9,87 € 455 4 ml flying goose ]ïǿï‘ž½‘ ÿø‘ï • hot chilli, sweet chilli, mayo ili hoisin sauce 1,99 € 290 ml 1 l = 6,86 € ½‘à]úēò¨ ÿø‘žà • barbecue, pad thai ili sweet chilli iø‘ï ė‘ċàï • ÿïȝēi̇ indonesia ili ajam pangang 1,99 € 490 g 1 kg = 4,06 € 1,49 € ɯɯƛ¸ƌàžà쨦¨ù¨ø‘ó¨ƍ 1 kg = 13,55 € ;àøž½à • vàċÿ ljutom umaku 2,19 € 330 ml 1 l = 6,64 € ]ò‘úïàɩïàó¨òà ÿø‘ï • mango i sok limete f fly g fly fly i ing g goose ose ]ï ]ï ǿï ǿï ‘ž½‘ ‘ž½‘ ÿø‘ï ėàìóïà ÿø‘žà • d‘ù¤ààïǿi̇;àïȕ‘ ili tikka masala 1,99 € 370 ml 1 l = 5,38 € ]ò‘úïàž½àòòà ÿø‘ï 2,69 € 700 ml 1 l = 3,84 € iø‘ïठïàïàïǿïàì‘ 1,49 € 185 g 1 kg = 8,05 € ėàìóïàÿø‘ï • =ìÿúǿàòàóò‘úïà • tïǿ쨤à¤àù¨¤ì¨òì¨i̇ɯơıƛơı 250 ml -33% 0 , 99 € 1,49 € 1 l = 3,96 € vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 24/2024 21 j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơıɲƛɲɵı

22. stranica sadrži:
svijeta okusi uživaj u okusima azije po lidl cijeni! ekskluzivno u lidlu! flying goose ]ïǿï‘ž½‘ ìï‘ċù žï‘žï¨ïó 1,99 € 80 g 1 kg = 24,88 € 1,59 € 200 g 1 kg = 7,95 € dàïúǿòì‘ àìó • ]ò‘úïàïàó¨òààòàúǿïï‘ masala 1,99 € 150 g 1 kg = 13,27 € ėàìóïà àìó • c‘óó‘ø‘ùÿïȝēi̇]ċ¨¨ú ½àòòààòàd½‘àÿïȝē dàïúǿ dà dà ïú ï ǿ àìó • classic ili chilli i limeta 1,59 € 100 g 1 kg = 15,90 € zivn o dl u u ! ! ! ! ! 0,79 € 200 ml 1 l = 3,95 € ;àïàóàċàøòàì¨ïà 1,49 € 500 ml 1 l = 2,98 € ;àïàóàċ‘ ċऑ #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 22 nac 24/2024 j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơıɲƛɲɵı

23. stranica sadrži:
mango mousse 2,79 € 2 x 55 g 1 kg = 25,36 € tiramisu ¤¨ó¨ïúÿ ‘õà • okus marakuje 2,49 € 2 x 80 g 1 kg = 15,56 € 2,59 € 850 ml - 900 ml 1 l = 2,88 € - 3,05 € tàŸùàóò‘¤àò¨¤ • s okusom zelenog ‘ì‘àòøÿù‘i̇òøÿù‘ à¦ÿøàï‘àòàø‘ù¸‘à kokosa pitaja óò‘¤àò¨¤ • d‘õú‘ìàŸÿ 3,29 € 400 g 1 kg = 8,23 € vདùàċàŸ¨ • ù‘ù‘óàòà‘ù‘ù‘ vòà àž‘à¤ sezama 0,55 € 70 g 1 kg = 7,86 € 0,99 € 25 x 1,75 g ¨ò¨ùà ‘ì • c‘úž½‘i̇ ¦ÿøàïi̇ ì‘óøàùàòà sencha 1,99 € 1 l mango- marakuja àòà¸ÿ‘ċ‘ nektar 1 kom = 0,34 € 1 kom = 1,40 € super cijena! 2 , 69 € 8 x 50 ml 1 l = 6,73 € super cijena! 0 , 99 € 1 kg = 3,96 € 250 g lassi ú¨ïÿŸà jogurt • c‘ù¸ààòà ‘ù‘ù‘óàïàïàó • ƞi̇ơřøıøı vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 24/2024 23 j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơıɲƛɲɵı

24. stranica sadrži:
1 2 =àċ‘ïȕà+jc jastuk za noge • za udobno, povišeno polaganje nogu • j¤ċàìàċ‘i̇ì¨ïǿċ‘ù‘ċò‘ï‘ 1. dimenzije: cca 71x40 cm 2. dimenzije: cca 50x58 cm j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 10,99 € kom #onyourteam 50 ml -34% 1 , 89 € 2,89 € ɯ=žƞƣi̇ƣƛŝ ’ÿ©ôǚñ© ąô×ñą¡©þ© ].=tyy]dņ ¨ú¨ïúàïïòìÿ ¨ċ‘ • tàėÿ‘òùààėċÿ ùàóà¸ù‘ò • 4 ìïǿì¨øùàï‘ÿï‘ėòà àúǿøàì‘ø‘ ė‘쨤ùàóú‘ċùàìï¨ìàėù‘ċ‘ùì¨ • ]¤‘òìàùóïàøÿìï‘ċòì‘ ¨ø • àø¨úijžž‘ 30 m j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 9,99 € set à¨ù ù¨ċù‘ïï¨ø‘ óċàú‘øàùàø àòàïï¨ø‘ė‘ òàž¨ìïàúǿċàï‘ novo u ponudi proizvodi proizvodi koje volite koje volite #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 24 dɲɵįɲƛɲɵ j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơı¤àɯơıƛơı

25. stranica sadrži:
silvercrest®personal care digitalna vaga • s funkcijom izgovora ú¨ęàù¨ċ‘¸‘ùì‘ • s velikim, osvjetljenim =ìïǿï‘ėàø • c‘ïóıú¨ęàù‘ij 180 kg j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 12,99 € kom jïÿóàė‘ċà ‘ì‘ àø‘Ÿà ċì¨ù àŸà • od višnje ili marelice • yÿ ùà¨ùà jïÿóàė‘ċà ‘ì‘ ]ċì¨ę‘¤àø‘Ÿ‘ kremšnita bellarom instant kava • mild queen margot ;ï¨ø‘óúǿ liker • alk. 17% vol. • vàċï‘úȕ‘ naknada ÿïòìÿ ¨ù‘ì¨ u cijenu ’ÿ©ôǚñ© ąô×ñą¡©þ© 1 kg = 20,45 € 4 , 09 € 5,85€ -30% 200 g ponuda uz d‘óúǿùà àóïċàúïàò‘¤‘ • kakao, lješnjak ili øàì¨õ‘ùàċàŸ¨ 300 g -20% 1,19 € 1 kg = 3,97 € 1,49 € 390 g -30% 2,09 € 1 kg = 5,36 € 2,99 € 340 g -26% 2,19 € 1 kg = 6,44 € 2,99 € 0,7 l -30% 4,59 € 1 l = 6,56 € 6,59 € alte excellenz praline punjene vinjakom 250 g -32% 1,99 € 1 kg = 7,96 € 2,95 € vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 24/2024 25 j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơı¤àɯơıƛơı

26. stranica sadrži:
amanie mentol bomboni ]ċ¨¨úàïȕ¨ï tvrdi bomboni • tàŸùài̇ò¨¤¨ùài̇úȝ¨õùì‘i̇ øÿòúǿċàú‘øàùi̇žàò‘à òàøÿùàòàòàøÿù proizvodi proizvodi koje volite koje volite weinberger =ìàċ¨Ÿ‘òà • vàċ¨Ÿ‘ù쨞ž‘ɲi̇ơđ • y‘óċì¨ú‘ó¨øàę¨ÿïòìÿ àúǿà àóïòìÿ àúǿ • và¤ïÿ ì¨ìàċ¨Ÿ‘ù쨞ž‘ ɲɵđɯơžø j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 11,99 € kom novo u ponudi silvercrest® v‘ø¨úȕàó‘ú • ]&v]ìï‘Ÿ¨ùì¨øi̇d%dė‘óòàùàøÿàìài̇øì¨ï¨ùì¨ø àúïÿž‘ì‘óïž‘àė‘óàŸ¨ùàóúǿïïċàïàóàïàøú¨ ìà¤óì¨úȕàïàøė‘ÿėàø‘ùì¨òàì¨ïàċ‘ • vï‘úǿïàï‘ï¨à器àóúȝǿù¨ċùàžàòìïï¨ú‘ùì‘i̇ ó‘¸àïǿì¨ò¨ï‘òàïǿì¨i̇úȝ‘ì‘ù쨑ïúǿċùàóúǿàïċ‘òàú¨úÿóù‘ • vïǿï‘ėó‘ú‘ऑúÿø‘i̇ċï¨ø¨ùóï¨ìïà¸ùàė¨i̇ ìàėàċ‘àìàïÿï‘i̇ÿùàó‘ÿï‘ò¨ù¤‘ïÿà‘ïúǿċùàóúǿù‘ ¤ïÿõúċ¨ùàøøï¨ę‘ø‘ • iïòìÿ ÿìÿŸà¨óìò‘úȕÿ‘ìòàï‘žàìÿė‘ù¤ïàà¤àòààj] kom -50% 34 , 99 € 69,99 € ìàė àċ‘ ¤ïÿ õúċ ¨ • i ïòì ÿ ÿ 100 g 1 kg = 3,90 € 0 , 39 € 0,59€ -33% ponuda uz 200 g -37% 0 , 99 € 1,59 € 1 kg = 4,95 € 68 jôå×åôåøÿ©ĝ’åþÿ©ô©øåô’þå ĝ’ôąñþñąñôǚô’ĝ’þå½ñôååĝđ奒ķ ýå×åýåđ’øåžô’ÿǚÿ©ø© ñô奒ñþåýåøåž×ñąąñåø×åđþåŸåķ #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 26 nac 24/2024 j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơı¤àɯơıƛơı

27. stranica sadrži:
culinea knedle sa šljivama c‘ïǿ¨ò pekmez od šljiva kania zakuska jìúǿó‘ù‘ _ÿø¨Ÿ¨ú‘ò¨ú¨ • ƒ¨òì¨ėài̇ċàú‘øàùi̇ øÿòúǿċàú‘øàùi̇ï‘òžàìàòà ø‘¸ù¨ėàì podravka grah • ]ïà‘óàžàø ppk mesni narezak tiradell vÿęàŸàठdurum pšenice 1 kg 1 , 99 € 2,39€ akcija! ponuda uz 1 kg akcija! j 1,19 € 1,39 € 450 g -29% 1,89 € 1 kg = 4,20 € 2,69 € 400 g -21% 2,59 € 1 kg = 6,48 € 3,29 € ơɵƛ¸ƌàžà쨦¨ù¨ø‘ó¨ƍ -30% 3,49 € 1 kg = 6,46 € 4,99 € 100 g -30% 0,55 € 1 kg = 5,50 € 0,79 € kan n n ia ia ia ia zaku ku k sk sk k k k k k sk sk ska a a a a a a ơɵƛ ƌ àì ¦ ƍ podravka ÿċ¨ 690 g -20% 2,79 € 1 kg = 4,04 € 3,49 € 1 kom = 0,03 € 0 , 69 € 1,15€ -40% ponuda uz ɲƛïàø vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 24/2024 27 j¤ìàù¨¤ì¨òìï‘ ɯƛıƛơı¤àɯơıƛơı

28. stranica sadrži:
popusta o d d d d d d o o o o o o o o o samo u utorak k lipanj 11 1 kg -40% 2,69 € 4,49 € chef select 9‘óúÿ àŸà ìÿùì¨ùàó ïà‘óàžàø 1 pranje = 0,05 € %àïȕàò d¨ïÿŸà ¤¨ú¨ï¤ę¨ùú • 30 pranja • gleaming white ili radiant colors 1,5 l -60% 1,43 € 3,59 € 1 l = 0,95 € harvest basket ;ïàï¨úǿ • od krumpira 750 g -40% 1,59 € 1 kg = 2,12 € 2,69 € vàòàó vrhnje za kuhanje • 20% m.m. 500 ml -50% 1,14 € 1 kg = 2,28 € 2,29 € € € ,12 2 € 12 1 vàòàó dï‘ìùàøòàì¨ïà • 3.5% m.m. 1 l -29% 0,74 € 1,05 € #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 28 nac 24/2024 ]‘øàÿÿúàï‘ï ɯɯıƛơıɲƛɲɵı

29. stranica sadrži:
Milbona Zamjena za óÀïÿÒÀóúǿŸÀØ‘ 450 g -30% 2,06 € 1 kg = 4,58 € 2,95 € JÏÿóÀė‘ĊÀ ‘Ì‘ ‘ÒØ‘úǿÙóÏ‘ÀÒÀ àǫ́ Ï‘Ïà‘óÀž‘ • Narezak 100 g -41% 1,35 € 1 kg = 13,50 € 2,29 € Pikok Mini salama • J¤óĊÀŲ̀úǿÙ¨İó‘óÀïàØİठì¨ï‘¤ÀÀÒÀó ÀÒÀÌ¨Ø 120 g -40% 1,07 € 1 kg = 8,92 € 1,79 € Pikok Pure ÀØǪ̀ÙÀ³ǿÒ¨úǿ ìÀÒ¨ŸÀ½ìïó‘ • Narezak 900 g -30% 1,18 € 1 kg = 1,31 € 1,69 € Pilos 9à¸ÿïú Ċïóúǿ • ƞİƝŘØıØı 40 komada -60% 0,31 € 0,79 € 1 kom = 0,01 € Vÿïǿà t﨟¨ė‘ óبŸ¨ • 10 L • ]ØÀïǿóàØ ïÿę¨ Milbona Gorgonzola • ]ÏàïàØ • VÀžž‘Ùú¨ÀÒÀ¤àÒž¨ 200 g -30% 2,25 € 1 kg = 11,25 € 3,25 € 100 g -36% 0,95 € 1 kg = 9,50 € 1,49 € 1 k g = 1 1 kg 1 1 k 1 1 Pikok Kant salama 500 g -28% 3,99 € 1 kg = 7,98 € 5,59 € VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 24/2024 29 ]‘Øàÿÿúàï‘Ï ƜƜıƛơıƝƛƝƟı

30. stranica sadrži:
argeta riblja pašteta 95 g -20% 1,59 € 1 kg = 16,74 € 1,99 € bellarom instant kava gold 200 g -30% 4,47 € 1 kg = 22,35 € 6,39 € bel b l l l l l la lar om om o om om ar ar ar ar o o o o o instant kava gold ol a k an in cien d¨ïÿŸàó‘ìÿù • mlijeko i med ili badem 1 l -60% 0,63 € 1,59 € popusta o d d d d d do o o o o o o o o -60% samo u utorak k lipanj 11 freshona %àò¨úǿžïċ¨ù¨ì‘ìïǿï¨ ƞƛƛ¸ƌàžà쨦¨ù¨ø‘ó¨ƍ -40% 1,35 € 1 kg = 4,50 € 2,25 € 1 l -50% 0,79 € 1,59 € w5 ]﨤óúċàė‘ àõŸ¨ùì¨ïÿ½àùì¨à ïÿì‘àùàž¨ argeta mesna ili kokošja pašteta 95 g -28% 0,99 € 1 kg = 10,42 € 1,39 € #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 30 nac 24/2024 ]‘øàÿÿúàï‘ï ɯɯıƛơıɲƛɲɵı

31. stranica sadrži:
Baroni Vÿ﨟Àì‘ïǿė¨ï 1 kg -30% 1,95 ŝ ƝİƢƤŝ 250 g -35% 1,55 ŝ 1 kg = 6,20 € ƝİƞƤŝ Milbona C‘óž‘ïȜàÙ¨ • 41% m.m. 100 g -34% 1,49 ŝ 1 kg = 14,90 € ƝİƝƤŝ Milbona &ï‘Ù‘V‘¤‘Ùà • Ribani Milbona &àÿ¤‘ ØÒ‘¤‘ 450 g -40% 3,45 ŝ 1 kg = 7,67 € ƠİƢƤŝ 200 g -35% 0,81 ŝ 1 kg = 4,05 € ƜİƝƠŝ Milbona ]ÀïȕÀّؑė • ]‘ė‘ ÀÙÀØ‘İ Classic ili Light Pilos ¤ïǿ‘úǿÏàó Ą̀ÒÀóÀï Ơƛƛ¸ƌàžĄ̀¦¨Ù¨Ø‘ó¨ƍ -36% 2,99 ŝ 1 kg = 5,98 € ƟİơƤŝ W5 Càì • Nastavak za ÀõŸ¨Ų̀ìà¤àĊ‘ ƜÏàØ‘¤ -60% 0,71 ŝ ƜİƢƤŝ Bar oni ni ni i Ba i Vÿ﨟À ì‘ïǿė¨ï ÿ ŸÀ ǿ ¨ï ‘ï ï ï Pikok _Ò¨óÏ‘ Ïà‘óÀž‘ 550 g -29% 3,09 ŝ 1 kg = 5,62 € ƟİƞƤŝ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 24/2024 31 ]‘Øàÿÿúàï‘Ï ƜƜıƛơıƝƛƝƟı

32. stranica sadrži:
500 ml -60% 0,55 € 1 l = 1,10 € 1,39 € cien šampon za kosu • fruit vitamin, herbs ili for men 250 ml -60% 0,94 € 1 l = 3,76 € 2,35 € cien lak za kosu 1 l -60% 0,79 € 1,99 € cien gel za tuširanje za muškarce cie n c popusta o d d d d d do o o o o o o o o samo u utorak k lipanj 11 900 ml -50% 0,74 € 1 l = 0,82 € 1,49 € w5 sredstvo za ìï‘ùì¨ìàóÿ¦‘ • tea tree & mint ili lemon w5 sredstvo za àõŸ¨ùì¨óú‘ïò‘ • classic ili lemon 1 l -60% 0,71 € 1,79 € w5 tablete za óúȝàìùàìï‘ùì¨ ìàóÿ¦‘ 60 x 15 g -50% 2,64 € 1 kom = 0,04 € 5,29 € w5 maramice za àõŸ¨ùì¨ù‘à ‘ò‘ 52 komada -45% 0,65 € 1 kom = 0,01 € 1,19 € #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 32 nac 24/2024 ]‘øàÿÿúàï‘ï ɯɯıƛơıɲƛɲɵı

33. stranica sadrži:
2 l -35% 1,79 € 1 l = 0,90 € 2,79 € ]úàòùàžïȕà vino • alk. 10,5% vol. • vàċï‘úȕ‘ù‘ïù‘¤‘ ÿïòìÿ ¨ù‘ì¨ÿžàì¨ùÿ 1 kg nutella • vïààėċ¨¤¨ù‘ÿdì¨ø‘ ïàì 1 kg -22% 6,99 € 8,99 € belbake krušne mrvice 500 g -30% 0,66 € 1 kg = 1,32 € 0,95 € dentalux pasta za zube • %ï¨ó½àòàċ½àú¨ 125 ml -60% 0,47 € 1,19 € 1 l = 3,76 € jïÿóàė‘ċà ‘ì‘ ]ċì¨ę‘ìàú‘ठjabuka • yÿ ùààė¨ù‘ 420 g -29% 2,59 € 1 kg = 6,17 € 3,69 € 1,5 l -30% 0,45 € 1 l = 0,30 € 0,65 € saguaro gazirana øàù¨ï‘òù‘ċऑ • vàċï‘úȕ‘ù‘ïù‘¤‘ ÿïòìÿ ¨ù‘ì¨ ÿžàì¨ùÿ 150 g -37% 0,99 € 1 kg = 6,60 € 1,59 € snack day dċàóúõú‘ìàŸàठòàóù‘úà¸úǿì¨óú‘ • ]ò‘ùààòàó‘óàïàø € € € solevita cÿòúǿċàú‘øàùóïà sok 14 x 0,2 l -30% 3,69 € 1 l = 1,32 € 5,29 € c‘︑ïǿùïàžï‘ 250 g -44% 0,49 € 1 kg = 1,96 € 0,89 € 1 kom = 0,26 € vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 24/2024 33 ]‘øàÿÿúàï‘ï ɯɯıƛơıɲƛɲɵı

34. stranica sadrži:
4,99 € kom esmara® majica • jìúǿø‘òùàìïǿóú‘ì¨ė‘½ċ‘òìÿìÿŸà ¨ò‘óú‘ùóïàøċò‘ïùÿƌ=|yņƍ • t¨òà àù¨ijƞɲɩɵơƌz]ɩ=ƍľ 7,99 € kom esmara® ¨ïȕÿ¤¨ • jìúǿø‘òùàìïǿóú‘ìÿė‘½ċ‘òìÿìÿŸà ¨ò‘óú‘ùóïàøċò‘ïùÿƌ=|yņƍ • t¨òà àù¨ijƞɲɩɵơƌz]ɩ=ƍľ #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou on n 5,99 € kom esmara® ;ï‘ú悔ò‘ ¨ • tàóàïàÿ¤ààċàóïàėùà¸ċò‘ïù‘ ƌ=d.d&jtyjƍ • t¨òà àù¨ijƞɲɩɵơƌz]ɩ=ƍ +åÿÿǧ©¥þ’ľ 4 , 99 € kom esmara® majica • j¤ àóúà¸ì‘øÿï‘ • t¨òà àù¨ijƞɲɩɵơƌz]ɩ=ƍ moj ò¨ę¨ï‘ùóúǿò esm ara® ¨ïȕ ¤ • t od ponedjeljka 10.06.2024. esmara® m ji 34 nac 24/2024 vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı

35. stranica sadrži:
3,99 € kom esmara® majica • jìúǿø‘òùàìïǿóú‘ì¨ė‘½ċ‘òìÿìÿŸà ¨ò‘óú‘ùóïàøċò‘ïùÿƌ=|yņƍ • t¨òà àù¨ijƞɲɩɵơƌz]ɩ=ƍ 4,49 € kom esmara® majica bez rukava • tàóàïàÿ¤ààċàóïàėùà¸ċò‘ïù‘ ƌ=d.d&jtyjƍ • j¤óàúȕà¸ìò¨úǿċ‘ • t¨òà àù¨ijƞɲɩɵơƌz]ɩ=ƍ od ponedjeljka 10.06.2024. 14,99 € par esmara® d‘úǿï‘ ¨ • ;àęù‘ú‘‘ùàž‘ • t¨òà àù¨ij 37-41* +åÿÿǧ©¥þ’ľ 6 , 99 € kom esmara® ÿòàúú¨½ò‘ ¨ • jìúǿø‘òùàìïǿóú‘ìÿė‘½ċ‘òìÿìÿŸà ¨ò‘óú‘ùóïàøċò‘ïùÿƌ=|yņƍ • 3/4 ¤ÿęàù‘ • t¨òà àù¨ijƞɲɩɵơƌz]ɩ=ƍ ¨ ½ò‘ ¨ à ìïǿóú‘ìÿ ė‘½ċ‘òìÿìÿŸà m ara ® od ponedjeljka 10.06.2024. a® kom ľøनòàùàóÿ¤àóúÿìùàÿóċàøċ¨òà àù‘ø‘ a b ez r uk av 1910l328127 7,49 € kom esmara® top s grudnjakom • tàóàïàÿ¤ààì‘øÿï‘ à¨ò‘óú‘ùóïàċò‘ïùàƌ=|yņƍ • y¨ï‘óú¨ïċ‘òàú¨ú¨ • t¨òà àù¨ijƞơɩɵơƌ]ɩ=ƍ kom k novo u ponudi nac 24/2024 35 vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı

36. stranica sadrži:
2,99 € kom lupilu® ̨ Ì‘Ø‘ÌÀž‘ • J¤ Àóúà¸ì‘ØÿÏ‘ • t¨ÒÀ ÀÙ¨ij 98-128 3,49 € kom lupilu® ̨ Ì‘Ø‘ÌÀž‘ • J¤ Àóúà¸ì‘ØÿÏ‘ • t¨ÒÀ ÀÙ¨ij 98-128 3,99 € kom lupilu® ̨ ̨Ïï‘úϨ½Ò‘ ¨ • J¤ Àóúà¸ì‘ØÿÏ‘ • t¨ÒÀ ÀÙ¨ij 98-128 4,99 € kom lupilu® +‘ÒÌÀÙ‘ • J¤ Àóúà¸ì‘ØÿÏ‘ • t¨ÒÀ ÀÙ¨ij 98-128 ƒƑƑŞ©Ôå×åúÔÅÿǚø’Ô #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou on n Moj Ò¨ę¨ï‘ÙóúǿÒ 4,49 € kom lupilu® ̨ ̨Ïï‘úϨ ½Ò‘ ¨ • J¤ Àóúà¸ì‘ØÿÏ‘ • J¤بϑÙà¸ØÿóÒÀÙ‘ • t¨ÒÀ ÀÙ¨ij 98-128 l lup ilu ® up ilu ® Od ponedjeljka 10.06.2024. kom 36 NAC 24/2024 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

37. stranica sadrži:
Od ponedjeljka 10.06.2024. Od ponedjeljka 10.06.2024. c l a i m s t a n d a r d SUPER CIJENA! pepperts! ̨ Ì‘Ø‘ÌÀž‘ • J¤ Àóúà¸ì‘ØÿÏ‘ • t¨ÒÀ ÀÙ¨ij 134-164 2,49 ŝ kom pepperts! ]ìàïúóϨÏï‘úϨ½Ò‘ ¨ ė‘¤Ì¨ ‘Ϩ • tÀóàÏÿ¤Ààì‘ØÿÏ‘ • t¨ÒÀ ÀÙ¨ij 134-164 3,49 ŝ kom ƒƑƑŞ©Ôå×åúÔÅÿǚø’Ô 7,99 ŝ kom LIVERGY® CÿõϨ¨ïȔÿ¤¨ • J¤ Àóúà¸ì‘ØÿÏ‘ • t¨ÒÀ ÀÙ¨ij 48-56 6,99 ŝ kom LIVERGY® CÿõÏ‘ ìàÒàØ‘ÌÀž‘ • J¤ Àóúà¸ì‘ØÿÏ‘ • t¨ÒÀ ÀÙ¨ij 48-62 (M-XXL)* LIV ERG Y® G Y® ERG ľØनÒÀÙÀóÿ¤àóúÿìÙÀÿóĊÀØĊ¨ÒÀ Àّؑ NAC 24/2024 37 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

38. stranica sadrži:
7,99 € kom LIVARNO home t‘ÙÌóÏ‘=ĊÀ󨟑 óĊ̨úǿÒÌÏ‘ • 6 Ɩó‘úȕÀú‘Ìبïó‘ÿúàØ‘úóÏÀØ ìàÙ‘ĊÒÌ‘Ų̀Øÿ¤Ù¨ĊÙàØïǿúȔÿ • ÀبÙėĄ̀ijóĊ̨úǿÒÌÏ‘ij Ø cca ƜƝžØ LI t ó • • 14,99 € kom LIVARNO home tÀ󨟑Ò¨ę‘ÒÌÏ‘ • Ċïóú‘À¤ÿ¸àúȝ‘ÌÙ‘úÏ‘ÙÀÙ‘ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƝƛƛĐƜƛƛžØ 100 maks. KG 24,99 € kom LIVARNO home tÀ󨟑³àú¨ÒÌ‘ • JúȜàïȕ‘Ù‘Ċï¨Ø¨ÙóϨÿĊ̨ú¨Àitėï‘Ϩ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀसàĊ‘ï‘ÌÿŸÀÌ‘óúÿÏ • ÀبÙėĄ̀³àú¨Ǫ̀ijžž‘ơƛĐƜƛƛĐƜƝƛžØ • ÀبÙėĄ̀Ì‘óúÿÏ‘ijžž‘ƞƠĐƞƠžØ 5,49 € kom ipuro CÀïǿóÙÀõú‘ìÀŸÀ ÀÒÀóĊĄ̀Ÿ‘ • Y‘ėÒÀ ÀúǿØÀïǿóÀ ÀÒ À óĊ À • Y‘ėÒÀ À cca 125 g 50 cca #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n tïǿ̨ب̨ ė‘àìÿõú‘Ų̀ ’ÿ©ôǚÑ© ąÔ×Ñą¡©Þ© 100 maks. KG LIV ARNO h om tÀ 󨟑 ³ • JúȜ àïȕ‘Ù ‘ • iÏÒ Ìÿ ÿÌÿ ŸÀ • ÀبÙėĄ̀ ³ • ÀبÙėĄ̀ Ì‘ NOVO U PONUDI Od ponedjeljka 10.06.2024. 38 NAC 24/2024 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

39. stranica sadrži:
od ponedjeljka 10.06.2024. 399,- € kom 50' - 126 cm 339,- € kom 43' - 108 cm 449,- € kom 55' - 139 cm philips® smart tv • 4k uhd (3.840 x 2.160) • vàđ¨òv羽àó¨iòúȝ‘+ • v‘ø¨úȕ‘ìò‘ú³àïȕ‘ dàú‘ùj] • àòēúȕàóėċÿï • tɩdįį]ɲ g f g f f g g 50' - 126 126 cm cm c kom 43' 4 - 1 108 cm cm 55' 55' - - 1 139 139 1 cm m m m x 2.160 ) ȝ ‘+ +  ȕ‘ ‘ ȕ‘ g f f g g g g g nac 24/2024 39 vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı

40. stranica sadrži:
23,99 € kom Bosch Yÿ ÙÀØÀÏó¨ï • 2 razine brzine • ऑúȕÀàÏï¨úȕÀØàبÙúĮúÿïàóúÿì‘ÙÌ 5,99 € kom ERNESTO® ƜıVàóÿ¤‘óìàÏÒàìž¨Ø • J¤‘؝ÿó‘ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƝƠĐƢİƠĐƜƤİƠžØ ƝıJÏï¨úȕÀìÒ‘¤‘ÙÌ • J¤‘؝ÿó‘ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƞƝĐƞİƢžØ ƞı‘óÏ‘ė‘ï¨ė‘Ų̀óÀï‘ • J¤‘؝ÿó‘ • ]ĊÀÒÀžàØÀ 2 Ùàę‘ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƞƛĐƝƞĐƜİƤžØ 12,99 € set zenker® ]¨úė‘ì¨ ¨Ų̀ìÀėė¨ • ]Ù¨ìïǿ‘ÙÌ‘ÌÿŸÀØìï¨Ø‘ėàØó àÌ¨óúȝ‘Ù¨.=&]쨞À‘Ò • ]ÏÒàìÀĊÀàÏĊÀïė‘ì¨ ¨Ų̀ • JúȜàïȕàÙ‘ú¨Øì¨ï‘úÿïÿ¤à 230°C • ÀبÙėĄ̀ijȱžž‘ƝƤžØ 3 Ơ¤Ą̀ÒàĊ‘ ÀÏó¨ï #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou on n Ɯ ıVàóÿ¤ • J¤ J ‘؝ • • ÀØ Ø Ø¨Ùė ¨Ù ¨Ù Ą̀ Ɲı Ɲ Ɲ J J J Ïï Ïï Ï ¨ ¨ú ¨ • J¤ J¤ J¤ J ‘Ø ‘  • ÀبÙėĄ̀ 2 1 300W 4,99 € kom ERNESTO® ;‘Òÿì • tÀóàÏàÏĊ‘ÒÀú¨úȕ‘Ù¨ìïǿ‘ÙÌ‘ÌÿŸ‘ obloga .=&Ņ.=%=JDY¨óÀóú • J¤ïàÿóÙภ¨ÒÀ Ùà¸ÒÀØ‘ • JúȜàï‘ÙÙ‘ú¨Øì¨ï‘úÿïÿ¤à 230°C cca 26,5x8 cm cca 31x13,5x7 cm cca 22x12 cm cc ca 31x13,5x7 cm cc ca 31x13 5x7 c 7 m m JØÀǪ̀ÙÀ kuhinjski ìàØ‘¸‘ À Od ponedjeljka 10.06.2024. 40 NAC 24/2024 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

41. stranica sadrži:
3,99 € set ERNESTO® Vïǿàïė‘ìÀŸ¨ • J¤Ù¨½ï¦‘ÌÿŸ¨¸ ¨ÒÀÏ‘ • VïǿÏÒ‘¤Ùàė‘ìï‘Ų̀ÿ ì¨ïǿÒÀžÀìàóÿ¦‘ • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ 3,99 € set ERNESTO® Vïǿàïė‘̨Òà • J¤ìҨبÙÀúภ¨ÒÀÏ‘ • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ 3,99 € kom ERNESTO® VïàúÿÏÒÀėÙÀìàóÒÿę‘ĊÙÀÏ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƟƠĐƞƜİƠĐƟİƠžØ V • • Od ponedjeljka 10.06.2024. 2x 4x Ɯƛ¤Ą̀ÒàĊ‘ Ɲ¤Ą̀ґ 6x ERNE ERN 6x 6x ę Ċ ÙÀ Ï ERNESTO® Od ponedjeljka 10.06.2024. 7,99 € kom ERNESTO® Vàóÿ¤‘ė‘Ù‘ìÀúϨ • ]ìàÏÒà잨ØÀà¤ĊàÌÀĊàØ ÀóìÿóÙàØóÒ‘ĊÀÙàØ 5,1 cca 4,9 cca 5,5 cca NAC 24/2024 41 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

42. stranica sadrži:
3,99 € set ERNESTO® Vàóÿ¤¨ė‘ ÿĊ‘Ų̀ Ù‘ØÀïȕÀž‘ • VïǿÏÒ‘¤Ù¨ė‘ØÀÏïàĊ‘ÒÙÿ쨟ÙÀžÿ • JúȜàïȕ¨Ù‘ú¨Øì¨ï‘úÿïÿठ-20 ¤à 100 °C ƠÏàØ‘¤‘ 1 2 Vïǿ ÏÒ • JúȜ àïȕ -20 ¤à à 1 od cca 200 ml do 1.8 L #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou on n ƠÏàØ‘¤‘ÿó¨úÿ 1 kom = 0,80 € 4,99 € kom ERNESTO® ]ú‘ÏÒ¨Ù‘ìàóÿ¤‘ ė‘ì¨ ¨Ų̀ • JúȜàïȕ‘Ù‘ú¨Øì¨ï‘úÿïÿ ठ-40 ¤à 300 °C cca 35x24x6 cm 6,49 € kom Topmove Ɯıd¨ïȔàúàė‘ÏÿìàĊÀÙÿ • t‘ÙÌóÏÀ¤ę¨ìóìï‘Ïúǿ ÙÀØ ÀìàØė‘ÏàÒÀž‘ • J¤ïę‘Ċ‘ó‘¤ïę‘̽ґ¤ÙÀؤàƠó‘úǿ • ÀبÙėĄ̀ijƟƝĐƞƜžØ Ɲıd¨ïȔàïÿÏó‘Ï • Càę¨ó¨ÏàïǿóúǿúǿÏ‘àïÿ Ù‘úàÀÒÀïÿÏó‘Ï • J¤ïę‘Ċ‘ó‘¤ïę‘̽ґ¤ÙÀؤàƠó‘úǿ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƟƞĐƜƟĐƟơžØ 18 cca à ú àï  9,99 € kom ERNESTO® ]ú‘Ò‘Ïė‘ė‘ ÀÙ¨ • JÏï¨ú‘Ùė‘ 360° • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀ 9 óú‘ÏÒ¨ÙÀ½óìï¨ØÙÀÏ‘ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƜƢĐƝƛžØ JØÀǪ̀ÙÀ kuhinjski ìàØ‘¸‘ À 85 cca kom Ù‘ ì àó ÿ¤ ‘ cca 35 x24 x6 cm cca 35x23x6 cm Od ponedjeljka 10.06.2024. 42 NAC 24/2024 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

43. stranica sadrži:
Od ponedjeljka 10.06.2024. Od ponedjeljka 10.06.2024. 9,99 € kom SILVERCREST®PERSONAL CARE ¨úÏ‘ė‘ ÀõŸ¨Ų̀ÒÀž‘ • ÿÀÙóÏà ÀõŸ¨Ų̀ìàï‘ • 2 óúÿìÙÌ‘ÀÙú¨ÙėÀú¨ú‘ 13,99 € kom SILVERCREST®PERSONAL CARE ]ÿõÀÒàė‘Ïàóÿ • ]ÀàÙóÏàسÿÙÏžÀÌàØ • 2 óúÿìÙÌ‘ìÿ½‘ÙÌ‘À 3 óúÿìÙÌ‘ ú¨Øì¨ï‘úÿï¨ó¤à¤‘úȕàسÿÙÏžÀÌàØ ōààÒ]½àúŏ 2200W CàÌ‘ó‘Ċïõ¨Ù‘ kupaonica jÔ×Ñą¡ąÑą Å ƕ nastavka Cien ]‘ìÿÙė‘ïÿϨ • VÀóú‘žž½Ààİ=ÀØàÙž¨ÒÒà ÀÒÀC‘Ù¤àïÒ‘ 2,49 € 500 ml 1 L = 4,98 € 6,99 € kom LIVARNO home ‘Ċ̨ó‘ė‘úÿõ • S 12 ìàÌ‘ ‘ÙÀ½ïÿì‘Àìïóú¨ÙàĊ‘ ė‘ìïǿ ĊïõŸÀĊ‘Ų̀ • J¤ú¨ÏóúǿÒ‘ÏàÌÀó¨Ò‘Ïàà¤ïę‘Ċ‘ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ 180x200 cm LIVARNO ho ‘ĊÌ¨ó • S 12 ìàÌ ė‘ìïǿ Ċ • J¤ú¨Ïó • ÀبÙė 9,99 € kom LIVARNO home d¨ìÀ½ė‘Ïÿì‘àÙÀžÿ • ]ìïàúÿÏÒÀėÙàؤàÙÌàØóúȝ‘ÙàØ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ 70x120 cm NAC 24/2024 43 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

44. stranica sadrži:
8,99 € kom LIVARNO home Košara • ]ú‘ÀÒ‘ÙÿÙÿú‘ïȕÌÀ okvir od metala • Y‘ėÒÀ ÀúǿØनÒÀ 14,99 € kom LIVARNO home Daska za WC školjku • ]‘ÿúàØ‘úóÏÀØóìÿõú‘ÙÌ¨Ø • Odgovara svim standardnim uõÏàÒÌÏ‘Ø‘ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƞƢĐƟƠžØ 1x 4x LIV ARNO h ome Košara 4x 1x #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n 29,99 € kom Nevadent Tuš za usta • Intenzitet mlaza podesiv u 10 óúÿìŲ̀Ċ‘ • J¤ĊàÌÀĊÀĊ¨ÒÀÏÀóìï¨ØÙÀÏė‘Ċà¤ÿ • Vą̀¤ÀÙ‘ ÙÀĮĊÀõ¨óúȝÿÏÀØÒ‘ėìनóÀĊ Ù‘¸Ò‘ĊÀØÒ‘ėÙÀž¨ Nev ade nt 600 cca jÔ×Ñą¡ąÑą Åƕ nastavka 500mAh 15,99 € kom SILVERCREST®PERSONAL CARE Aparat za šišanje • V羽ÀėÙàïÿõ¨Ù¨àõúȝǿž¨à¤Ù¨½ï¦‘ÌÿŸ¨¸ ¨ÒÀÏ‘ • dïǿبïė‘ï‘¤ÿìनóÀĊ¨¤ÿÒÌÀÙ¨ijƞĮƟĮƠĮơØØ • 4 ¨õ‘ÒÌÙ‘óú‘ĊÏ‘ė‘õÀõ‘Ų̀Ïàó¨ijƞĮơĮƤĮƜƝØØ • %ÀÙàìनõ‘Ċ‘Ų̀óÏÒÀėÙÀØ器ÿÒ‘úàïàØė‘ ì羽ÀėÙàõÀõ‘Ų̀Ïàó¨Àï‘¤¨ƌ 0,8-1,8 mm) • V羽Àė‘ÙúȝǿبïÙ‘óú‘Ċ‘Ïė‘àÒÀÏàĊ‘Ų̀ÏàÙúÿï‘ brkova, obrva i zulufa • ¨ęÀ ÙÀÿúȝ‘Ì‘ÙÌÿà¤ơƛ min SUPER CIJENA! 500 mA S C S ® SO C Od ponedjeljka 10.06.2024. CàÌ‘ó‘Ċïõ¨Ù‘ kupaonica 44 NAC 24/2024 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

45. stranica sadrži:
16,99 € kom livarno home rimska zavjesa • jednostavno podešavanje visine s ìàøàŸÿø‘¸ù¨ú‘ÿúï‘ùàùà • d¨ìïàėàïȕ‘ė‘õúǿú‘àė‘õúǿú‘à¤óÿùž‘ • u sivoj ili bijeloj boji od ponedjeljka 10.06.2024. cca 80x160 cm cca 60x160 cm cca 100x160 cm 12,99 € kom livarno home tepih za kupaonicu • vïàúÿïòàėù‘¤àùì‘óúȝ‘ù‘ • ]ċàóïà¨ò‘óúǿ ùàøø¨ï‘ùàøìì¨ùàø • àø¨ùėàì¨ijžž‘ơƛđƥƛžø 12,99 € set livarno home tuš set • ;òàėù‘õàìï‘à¤ù¨½ï¦‘ìÿŸ¨¸ ¨òàï‘i̇ó¤ïę‘ ¨øė‘ó‘ìÿùi̇ ¸ò‘ċàøúÿõ‘àžïǿì¨ċàøúÿõ‘ • s 5 vrsta mlaza • c‘ùì‘ìàúȝàõùì‘ċनïàïǿõú¨ùì¨ø žàɩ·àċÿø¨úï‘ • àø¨ùėàì¨ij¸ò‘ċ‘úÿõ‘ijžž‘ 15x29 žøijõàìï‘úÿõ‘ijžž‘ƣƛžøij žïǿì¨ċàúÿõ‘ijžž‘ɯƣơžø 19,99 € kom livarno home teleskopski regal za kupaonicu • s 3 ïàõ‘ï¨ė‘à¤ò‘¸‘ùì¨ • jednostavno postavljanje ė‘½ċ‘òìÿìÿŸàóÿóú‘ċÿïàì à • podesiva visina od žž‘ 123 do ɲơƛžø liv a te pi • vïàúÿ cca 80 80x 160 ri m • jed ìàø cca 60 60x 16 160 cm • ] • à • nac 24/2024 45 vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı

46. stranica sadrži:
+ÅÿÿǦ©¥Þ’ľ 12 , 99 € kom PARKSIDE® i都‘Ìė‘ìÿŲ̀Ų̀‘ú¨ïǿÌ‘ • ]‘ÿúàØ‘úóÏÀØÀóÏÒÌÿ ÀĊ‘Ų̀ØìÿŲ̀ÙÌ‘ À=ÀÙ¤ÀÏ‘úàïàØÙ‘ìÿŲ̀Ùàóúǿ ƝƛtĮƟİƠ ƝƛtĮƝ½ ƝƛtĮƟ½ ƝƟİƤƤ ŝ set PARKSIDE® Ïÿ‘ú¨ïǿÌ‘Àÿ都‘Ìė‘ìÿŲ̀Ų̀ • i ÀÙÏàĊÀú‘ÒÀúǿÌƖÀàÙóÏ‘‘ú¨ïǿÌ‘ó 3 Ɩóúÿì‘ÙÌóÏÀØìïǿÏ‘ėàØ óú‘Ì‘Ù‘ìÿŲ̀Ùàóúǿ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀ 60 ƖØÀٝïėÀÿ都‘Ì 2.4 A ė‘ìÿŲ̀Ų̀ó‘ÿúàØ‘úóÏÀØÀóÏÒÌÿ ÀĊ‘Ų̀ØìÿŲ̀ÙÌ‘ ƝƟİƤƤ ŝ kom PARKSIDE® ĊàóúȝÿÏÀÿ都‘Ìė‘ïėàìÿŲ̀Ų̀ • ‘Àóúà¤àÙàìÿŲ̀Ų̀ 2 ‘ú¨ïǿ̨ Ƙ ‘ÏÀóï‘ėÒÀ ÀúǿØÏ‘ì‘žÀú¨úǿØ‘ • ]‘ÿúàØ‘úóÏÀØÀóÏÒÌÿ ÀĊ‘Ų̀ØìÿŲ̀ÙÌ‘À 3 Ɩóúÿì‘ÙÌóÏÀØÀÙ¤ÀÏ‘úàïàØóú‘ÙÌ‘ Ù‘ìÿŲ̀Ùàóúǿ‘ú¨ïǿ̨ Ɲƛt ƝĐƟİƠ +ÅÿÿǦ©¥Þ’ľ Ɵ , 99 € set PARKSIDE® ]Ċï¤Ò‘ • Y‘ėÒÀ Àúǿó¨úàĊÀė‘ï‘ėÒÀ Àú¨Ù‘Ø̨٨ ƞİƟİƠÀÒÀƢ ÏàØ‘¤‘ ƞƟİƤƤ ŝ kom PARKSIDE® Ïÿ‘ú¨ïǿÌ‘ • ]Ù‘ęÙ‘ÒÀúǿÌƖÀàÙóÏ‘‘ú¨ïǿÌ‘ó 3 Ɩóúÿì‘ÙÌóÏÀØìïǿÏ‘ėàØóú‘ÙÌ‘ • ¨ÒÒ‘Ò‘ÙžÀÙ¸Ƙ¤ÿę¨Ċïǿ̨ب‘ ‘ú¨ïǿ̨İìïà¤ÿę¨ÙĊĄ̀Ïúȝ‘Ì‘ÙÌ‘‘ú¨ïǿ̨ Ɲ #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n J¤ ¨úĊïúÏ‘ 13.06.2024. 46 NAC 24/2024 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

47. stranica sadrži:
J¤ ¨úĊïúÏ‘ 13.06.2024. +ÅÿÿǦ©¥Þ’ľ 29 , 99 € kom PARKSIDE® ÏÿÏÿúȕ‘ïÿóÀÒÀž‘ • Bezstupanjski podesiv broj okretaja • ‘óú‘Ù¤‘ï¤Ù¨ï¨ėÙ¨ìÒà ¨ìïàØ̨àƜƝƠØØ • 9¨¤Ùàóú‘ĊÙ‘ÀėØّ̨ï¨ėÙÀ½ìÒà ‘ìÿú¨Ø ‘ï¨úǿï‘ÙÌ‘àóàĊÀÙ¨ SPINDLE LOCK • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀ 1 ï¨ėÙÿìÒà ÿė‘بú‘ÒìïàØ̨ï‘ cca ƜƝƠØØ i 1 ÏÒÌÿ ė‘ØàÙú‘ęÿ d+D.;.VJ. • Broj okretaja: 2500–11500 min - ¹ • VïàØ̨ïïÿóÙ¨ìÒà ¨ij do 125 mm ‘ú¨ïÀÌ‘ÀìÿÙÌ‘ ÙÀóÿ ÿÏÒÌÿ ¨ÙÀÿàìó¨¸ÀóìàïÿϨ NAPOMENA =¨ì¨ė‘óú¨ïÿóÙ¨ìÒà ¨ ïÿóÙÀú‘ÙÌÿïó À ‘Ï ìïǿ½Ċ‘úàØÀó¨úàØ ïÿóÙà¸ì‘ìÀï‘ VÒà ¨ė‘ ìàÒÀï‘Ų̀ بú‘Ò‘ VÒà ¨ė‘ïÿõ¨Ų̀ìàĊïõÀÙ‘ ÀïÿàĊ‘à¤بú‘Ò‘ ]¨úïÿóÙืÀó‘ VÒà ‘ė‘ ÀõŸ¨Ų̀ 4x 6x 2x 1x 10x 5x 1x 3,99 € kom PARKSIDE® Vïǿàïė‘Ïÿúȕÿ ïÿóÀÒÀžÿ • ‘óú‘Ù¤‘ï¤Ù¨Ïÿúȕ¨ïÿóÀÒÀž¨ • VïàØ̨ïijžž‘ƜƝƠØØ NAC 24/2024 47 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

48. stranica sadrži:
lidl.hr/parkside ¤ÿęÀĊĄ̀Ï úȝ‘Ì‘ÙÌ‘Øàúàï‘ľ 10% à ľÿÿóìà﨤Àó‘óú‘Ù¤‘ï¤ÙàØVY;]. ‘ÏÿÏÿúȕà؝ïÿóÀÒÀžàØ ‘ú¨ïÀÌ‘ÀìÿÙÌ‘ ÙÀóÿ ÿÏÒÌÿ ¨ÙÀÿàìó¨¸ÀóìàïÿϨ NAPOMENA tïǿ̨¤Àė‘óĊ¨Ïÿÿ都‘̨ 40 V PARKSIDE PERFORMANCE® ÏÿÏÿúȕ‘ïÿóÀÒÀž‘ • YàÿóÙàÏÿŸÀõú¨ìïǿ̨ÙàóÙÀÏ‘à¤ÒĄ̀Ċ‘Ùภ‘ÒÿØÀÙÀÌ‘ • Ò¨ÏúȝàÙóÏÀ器ÿÒÀï‘ÙàÒ‘¸‘ÙàìàÏï¨ú‘Ų̀ ( ]à³ú]ú‘ïúƍÀXÿÀžÏƖ]úàì³ÿÙÏžÀÌ‘ • 9¨¤Ùàóú‘ĊÙ‘ÀėØّ̨ïÿóÙ¨ìÒà ¨ìÿú¨Ø ‘ï¨úǿï‘ÙÌ‘Ċï¨ú¨Ù‘ SPINDLE LOCK Ċ¨ŸÀÏ‘ì‘žÀú¨úï¨ė‘ÙÌ‘ľ 50% à ¤ÿęÀĊĄ̀Ïúȝ‘Ì‘ÙÌ‘ Øàúàï‘ľ 10x à Ċ¨Ÿ‘¤ÿęÀÙ‘½à¤‘ľ 39% à ľÿÿóìà﨤Àó‘óú‘Ù¤‘ï¤ÙàØVY;]. Ɲƛt‘Ïÿó‘ÒÌ‘óúàØìÀÒàØ 40 V PARKSIDE PERFORMANCE® Ïÿó‘ÒÌ‘óú‘ìÀÒ‘ • ¨ėóúÿì‘ÙÌóÏ‘器ÿÒ‘žÀÌ‘ïàÌ‘½à¤àĊ‘ • ïė‘ݝ¨ė‘Ò‘úȕ‘ÀėØّ̨ÒÀóú‘ìÀÒ¨ ė‘½Ċ‘ÒÌÿÌÿŸÀïėàė‘ú¨ėÙàØė‘¸Ò‘ĊÙÀÏÿ • .Ùú¨¸ïǿï‘Ù‘=ę‘ïÿÒÌÀž‘ kom -35% 64 , 99 € 99,99 € d+D.;.VJ. • Broj okretaja: ơƛƛƛØÀÙ - ¹ • t¨ÒÀ ÀÙ‘ìÒà ¨ij ¤àSƝƞƛØØ d+D.;.VJ. • D‘ėÀĊÙÀïà̽à¤àĊ‘ ÿìï‘ėÙàؽà¤ÿij ƜıÙ 0 ƛƘƝƞƛƛØÀÙ ƘƜ ƝıÙ 0 ƛƘƞƛƛƛØÀÙ ƘƜ • +à¤ÒÀóú‘ìÀÒ¨ij ƞƝØØ • ]‘¤ïę‘Ùìïǿàïij Ɲ]ċÀóóC‘¤¨ÒÀóú‘ ìÀÒ¨ė‘ï¨ė‘Ų̀¤ïĊ‘Àبú‘Ò‘ #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou on n kom -32% 79 , 99 € 119,- € J¤ ¨úĊïúÏ‘ 13.06.2024. 48 NAC 24/2024 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

49. stranica sadrži:
20 V d+D.;.VJ. • Nazivni broj hodova u praznom hodu: 0–3100 min - ¹ • Hod lista pile: 23 mm 3 komada 1 kom = 1,17 € 22,99 € kom PARKSIDE® Ïÿ=óĊ̨úǿÒÌÏ‘ • Individualni kut svjetla kroz ÏàÙúǿÙÿÀï‘Ùàìनõ‘Ċ‘Ų̀ • ‘Ïï¨úȕ‘¸Ò‘Ċ‘óĊ̨úǿÒÌϨ • 2 óúÿìÙÌ‘Ì‘ ÀÙ¨óĊ̨úÒ‘ij 2200 lm / 1000 lm 3,49 € set PARKSIDE® =ÀóúàĊÀė‘ó‘ÒÌ‘óúÿìÀÒÿ • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ė‘ï‘ėÒÀ Àú¨Ù‘Ø̨٨ 3 komada u setu 20 V J¤ ¨úĊïúÏ‘ 13.06.2024. 34,99 € kom PARKSIDE® Ïÿó‘ÒÌ‘óú‘ìÀÒ‘ • ‘ï¨ėàĊ¨¨ėÙ‘ìàï‘ÿ¤ïĊàİìÒ‘óúǿÏÿİ بú‘ÒÀÒÀ¸ï‘¦¨ĊÀÙóϨØ‘ú¨ïǿÌ‘Ò¨ • ¨ėóúÿì‘ÙÌóÏ‘器ÿÒ‘žÀÌ‘ïàÌ‘½à¤àĊ‘ • ïė‘ݝ¨ė‘Ò‘úȕ‘ÀėØّ̨ÒÀóú‘ìÀÒ¨ ė‘½Ċ‘ÒÌÿÌÿŸÀïėàė‘ú¨ėÙàØė‘¸Ò‘ĊÙÀÏÿ NAC 24/2024 49 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

50. stranica sadrži:
.Þÿ©½ôǚô’Þ’= ô’¥Þ’ğ’ôą×ÑÅŸ’ C’½Þ©ÿøÔÅ ¥ôğ’¡žÅÿåĐ’ 20 V d+D.;.VJ. • Nazivni broj okretaja: 1. n 0 0–440 min –1 2. n 0 0–1650 min –1 • Nazivni broj udara: 26400 min –1 • C‘ÏóıàÏï¨úȕÀØàبÙúij 45 nm ‘ú¨ïÀÌ‘ÀìÿÙÌ‘ ÙÀóÿ ÿÏÒÌÿ ¨ÙÀÿàìó¨¸ÀóìàïÿϨ NAPOMENA 13,99 € set PARKSIDE® Krune za bušenje rupa • Od Bi-metala ili karbida • iìï‘Ïúǿ ÙàØÏàĊ ¨¸ÿ 6 ÔôąÞ’ñôåÝÑ©ô’ 19/25/38/44/68/83 2 Ÿ©ÞÿDZ’×Þ’ĐÅÑÔ’ĝ’žąú©ÞÑ© Å’¥’ñÿ©ôĝ’Þ’ĐåÑ© ąåž’øÝÑ©ô’ 6 ÔôąÞ’ñôåÝÑ©ô’ 19/25/38/44/68/83 2 Ÿ©ÞÿDZ’×Þ’ĐÅÑÔ’ĝ’žąú©ÞÑ© Åú©øÿ©ôåÔąÿǪÅÔ×Ñą¡ 4,99 € set PARKSIDE® ]Ċï¤Ò‘ÀÒÀÀúàĊÀ • Y‘ėÒÀ Àúǿó¨úàĊÀ ƜƠÀÒÀƞƢ¤Ą̀ÒàĊ‘ 29,99 € kom PARKSIDE® 3 u 1 ‘Ïÿÿ¤‘ïȕ‘ÿõÀÒÀž‘Įà¤ĊÀÌ‘ • ]Ù‘ę‘ÙØàúàïó 2 ƖïėÀÙóÏÀØìïǿ̨ÙàóÙÀÏàØÀ ìïǿÏÒÌÿ ÀĊÀØĊÀóàÏàÿ ÀÙÏàĊÀúǿØÿ¤‘ïȕÀØ ب½‘ÙÀėØàØ • Vनõ‘Ċ‘ÙÌ‘ij 20 óúÿìŲ̀Ċ‘ė‘Ïï¨úȕà¸ØàبÙú‘Ź óúÿì‘ÙÌė‘ÿõ¨Ų̀Źóúÿì‘ÙÌė‘ÿ¤‘ïȕàÿõ¨Ų̀ • ïėàė‘ú¨ėÙÀبú‘ÒÙÀė‘¸Ò‘ĊÙÀÏė‘óĊï¤Òà • iÏÒÌÿ ÙàĮÀóÏÒÌÿ Ù‘óÏÒàìÏ‘ó¨ėóúÿì‘ÙÌóÏàØ 器ÿÒ‘žÀÌà؝ïėÀÙ¨Ċïúų̏ÀXÿÀžÏóúàì³ÿÙÏžÀÌàØ #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n J¤ ¨úĊïúÏ‘ 13.06.2024. 50 NAC 24/2024 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

51. stranica sadrži:
,]YRU(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGXVPLVOXPDORSURGDMQHYULMHGQRVWLXQDWHPHOMXQDUXþHQRJLVWUDåLYDQMDSURYHGHQRJXRåXMNX8NXüQXUDGLQRVW VSDGDMXUXþQLDODWLHOHNWULþQLDODWLåHOMH]DULMDRVWDOLSURL]YRGL]DXUHÿHQMHGRPDYUWODUVNDRSUHPDORQFLLåDUGLQMHUH # 1 je najprodavanija UREQDPDUND]DNXþQX radinost u Europi* PARKSIDE® NAC 24/2024 51 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

52. stranica sadrži:
#onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n 19,99 € kom parkside® aku pištolj ė‘ċïÿŸ¨òì¨ìòì¨ùì¨ • iùàċ¨ïė‘òùàìïǿøì¨ùìàċė‘òì¨ìòì¨ùì¨i̇ ïúċòì¨ùì¨i̇ó‘óú‘ċòì‘ù쨳ÿ¸‘i̇ àï‘¦àċ‘ùì¨à¤¨ïàïǿï‘ùì¨ • ‘óú‘ù¤‘ï¤ù¨ì‘úȝàù¨ȱ cca ɯɯøø ksi de® k u pi št ol j .þÿ©½ôǚô’þ’= ô’¥þ’ğ’ôą×ñ埒 d+d.;.vj. • vï‘ėùà½à¤ù‘ïėàù‘ċïúȕì¨ij 3000-12000 min - ¹ • ïàìàóžàò‘žàì‘ij 6000–24000 min-¹ • ïÿóùàú‘ùìÿïij ø cca 125 mm 20 v 24,99 € kom parkside® ïÿ¨ïóž¨ùúȝǿ ù‘ïÿóàòàž‘ • v﨤ùì‘ïÿ ï‘ïàì‘ìïǿ¸ÿõÿì¨ċàï‘žàì¨ óìनóàċàøïÿúàø • 9¨¤ùàóú‘ċù‘àėøì¨ù‘ïÿóùà½òàóúàċ‘ ìàøàŸÿė‘úċ‘ï‘ ‘ù‘ à ‘ï • .ùú¨¸ïǿï‘ù‘³ÿùïžàì‘ÿóàó‘ċ‘ùì‘ó ìïǿ½ċ‘úȕàøóìï¨øùàïàø • iïòìÿ ÿìÿŸà 4 ïÿóù‘òàóú‘ 3,99 € kom parkside® ;òàì¨õú‘àòà ċàòà ‘óúǿïòìÿ • y‘ėòà àú¨ċïóú¨ ‘ú¨ïàì‘àìÿùì‘ ùàóÿ ÿïòìÿ ¨ùàÿàìó¨¸àóìàïÿï¨ napomena ‘ú¨ïàì‘àìÿùì‘ ùàóÿ ÿïòìÿ ¨ùàÿàìó¨¸àóìàïÿï¨ napomena novo u ponudi j¤ ¨úċïúï‘ 13.06.2024. 52 nac 24/2024 vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı

53. stranica sadrži:
J¤ ¨úĊïúÏ‘ 13.06.2024. 3,99 € kom PARKSIDE® Vïǿàïė‘Ïÿúȕÿ ïÿóÀÒÀžÿ • ‘óú‘Ù¤‘ï¤Ù¨Ïÿúȕ¨ïÿóÀÒÀž¨ 4,99 € set PARKSIDE® ;ÿϨ • V器Ҩ¤Ùàóàïúǿï‘ÙÀÿ ìï‘Ïúǿ ÙàÌìÒ‘óúǿ ÙàÌÏÿúǿÌÀ ƜƠƛ¤Ą̀ÒàĊ‘ ƜƝƛ¤Ą̀ÒàĊ‘ Ɵƛ¤Ą̀ÒàĊ‘ 7,99 € set PARKSIDE® ¨úϨÀÙ‘óú‘ĊžÀ ė‘ìàÒÀï‘Ų̀ • ‘ ÀõŸ¨Ų̀ÀìàÒÀï‘Ų̀ƘÀ¤¨‘ÒÙÀė‘ ¤àØ‘ŸÀÙóúĊàİĊïúÀÒÀ‘ÿúàØàÀÒ • ‘óú‘Ù¤‘ï¤Ù¨‘ÏÿÿõÀÒÀž¨Ɩà¤ĊÀÌ‘ ¨ 12,99 € set PARKSIDE® ÀúàĊÀÀÒÀÙ‘ó‘¤ÙÀ ÏÒÌÿ ¨ĊÀė‘ÀúàĊ¨ • ÀúàĊÀÏà¤Àï‘ÙÀàÌ‘Ø‘ė‘ óú‘Ù¤‘ï¤Ù¨ìïà³ǿÒ¨¸Ò‘Ċ‘ à¤ĊÀÌ‘ ‘ÿàóÙàĊÙÀØĊ¨ÒÀ Àّؑ Ơơ¤Ą̀ÒàĊ‘ 4,99 € pak PARKSIDE® tÀÌžÀ • VàžÀÙ ‘ÙÀ • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ 150, 250, 400 ÀÒÀơƛƛÏàØ‘¤‘ ƢƜ¤Àà ƜƟ¤Ą̀ÒàĊ‘ NAC 24/2024 53 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

54. stranica sadrži:
29,99 € kom PARKSIDE® ÏÿúȝǿØ¨ï • JÏï¨úȕ‘¸Ò‘Ċ‘úȝǿبï‘ƌ 0° i 180°) i 5 ƖóúȝÿÏàìनóÀĊÀï¨ėÙÀÏÿú • ¨ėóúÿì‘ÙÌóÏÀÀėĊÒ‘ ÀĊ‘‘ÒÿØÀÙÀÌóÏ‘ õÀìÏ‘ė‘žž‘ƝƞžØ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀ 2 Ù‘Øàú‘ÙÀúǿ • VïàØ̨ïï¨ė‘ijžž‘ƝƠžØ 20 V ‘ú¨ïÀÌ‘ÀìÿÙÌ‘ ÙÀóÿ ÿÏÒÌÿ ¨ÙÀÿàìó¨¸ÀóìàïÿϨ NAPOMENA tïǿ̨¤Àė‘óĊ¨Ïÿÿ都‘̨ PARKSIDE® ÏÿÏàóÀÒÀž‘ė‘úȝ‘Ċÿ • Càúàė ¨úÏÀƌïÿó½Ò¨óóCàúàïƍƘìàó¨Ùà¤ÿ¸ĊĄ̀Ï úȝ‘Ì‘ÙÌ‘ė‘½Ċ‘ÒÌÿÌÿŸÀØ‘Ų̀Øúȝàõ¨ÙÌÿ • tÀóÀÙ‘ï¨ė‘ìनóÀĊ‘ÿ 7 ï‘ėÀÙ‘ijƌƝƠƘƢƠØØ ) • Jàóúȝ‘ÙÀ ¨õǪ̀ĊÀė‘ÿĊÒ‘ ¨Ų̀úȝ‘Ċ¨İė‘ ÀóúÿÏàõÙÌÿ ÒÀėÿïÿàĊ‘ • ïÿõ¨ÙÀÙàęà¤ó쨞ÀÌ‘ÒÙภ¨ÒÀÏ‘ • Vï¨ìàïÿž¨Ù‘‘ú¨ïǿÌ‘ijƝĐƝƛtƟ½ • _ÀïǿÙ‘ï¨ė‘ijžž‘ƟƛžØ 119,- € kom SUPER CIJENA! #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n J¤ ¨úĊïúÏ‘ 13.06.2024. 50 cca 40 V 54 NAC 24/2024 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

55. stranica sadrži:
J¤ ¨úĊïúÏ‘ 13.06.2024. 39,99 € kom PARKSIDE® ÏÿõÏ‘ï¨ė‘ęÀĊÀžÿ • ;Ċ‘ÒÀú¨úȕÀ=‘ó¨ïžÿúÙàęó‘ÒÿØÀÙÀÌóÏàØ Ċà¤ÀÒÀžàØÀÏï‘ÌÙÌÀظï‘ÙÀ ÙÀÏàØ • 2 Ɩïÿ Ù‘ė‘õúǿúȕ‘óÏÒàìÏ‘ó³ÿÙÏžÀÌàØ ïėà¸ė‘ÿóú‘ĊÒÌ‘ÙÌ‘Ùàę‘ • ï¸àÙàØÀ Ù¨ïÿ ϨóìïàúÿÏÒÀėÙàØ ]à³ú¸ïǿìàìï¨ØàØ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀóú‘ÀÒÙÀė‘õúǿúȕÀúààÒ‘žė‘Ùàę 20 V d+D.;.VJ. • Praznohodna brzina hodova: 2600 min - ¹ • Promjer grana: Ø‘ÏóıƜƠØØ • ÿęÀÙ‘ï¨ė‘ij žž‘ ƠƛİƠžØ 34,99 € kom PARKSIDE® ÏÿúÒ‘ ÙÀ Àóú‘ • .¤¨‘Ò‘Ùė‘ìà¤ïÿ Ì‘¨ė ìïǿÏÒÌÿ Ï‘Ù‘Ċà¤ÿÀóúȝÿÌÿ • %ÿÙÏžÀÌ‘ìàĊï‘úȕภÿóÀó‘Ċ‘ÙÌ‘ė‘Ïàïǿõú¨Ų̀ ‘Òú¨ïȕ‘úǿĊÙÀ½ÀėĊàï‘Ċन ìàìÿúóìï¨ØÙÀÏ‘ė‘ÏÀõÙÀžÿ ÀÒÀžÀóú¨ïȕÀ • 6 ìनóÀĊÀ½Ù‘ ÀÙ‘ìïóÏ‘ÙÌ‘ • ióÀóÙàžïǿ̨Ċà¤ÿęÀÙ¨ơØó ³ǿÒú¨ïÏàõ‘ïàØ d+D.;.VJ. • Maks. visina usisavanja: 3 m • Maks. tlak: ƝƠ‘ï‘ • ;àÒÀ ÀÙ‘ìïàúàÏ‘ij ƝİƠÒĮØÀÙ 24,99 € kom PARKSIDE® ÏÿĊ¨ÙúǿÒ‘úàï • ]Ù‘ę‘ÙİØàÀÒÙÀĊ¨ÙúǿÒ‘úàï ó 2 Ì‘ ÀÙ¨ìÿ½‘ÙÌ‘ • tÀõ¨óúȝÿÏàìनóÀĊÙ‘¸À NOVO U PONUDI 20 V 1.2 cca 20 V PARKSIDE® ÏÿìÀõúàÒÌė‘Ù‘Ùàõ¨Ų̀ą̀ • 3 ìनóÀĊ‘ÿėàïÏ‘õúȝž‘ÙÌ‘Ɩ½àïǿėàÙú‘ÒÙÀ ìÒàóÙ‘úǿØÒ‘ėİĊ¨ïúǿÏ‘ÒÙÀìÒàóÙ‘úǿØÒ‘ėÀ àÏïÿ¸ÒÀØÒ‘ė • ;‘ì‘žÀú¨úÙ‘Ùàõ¨ÙÌ‘ą̀ijƝØdžĮØÀÙ • VïàúàÏĊनijØ‘ÏóıƢƛƛØÒĮØÀÙ 34,99 € kom NAC 24/2024 55 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

56. stranica sadrži:
9,99 € kom esmara® Bikini ili Ïÿì‘ŸÀÏàóúǿØ • ]ìàċ¨ïȔ¨ó½ìà¤óú‘ĊàØ óÿ ÀÙÏàØàÒÀÏàĊ‘ÙÌ‘ úǿ̨ґ • t¨ÒÀ ÀÙ¨ij 44-50* ]ÒÿꝨÙÀì‘ïúȕ¨ï úĊà¸Ǫ̀ú‘ #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n 11,99 € par esmara®/LIVERGY® d¨ÙÀóÀž¨ • t¨ÒÀ ÀÙ¨ijė‘ÙÌÿij 37-41*, ė‘Ų̀¸‘ij 41-46* 4,99 € par esmara®/ LIVERGY® D‘úǿÏ‘ ¨ • t¨ÒÀ ÀÙ¨ijė‘ÙÌÿij 37-41*, ė‘Ų̀¸‘ij 41-46* PLUS SIZE J¤ ¨úĊïúÏ‘ 13.06.2024. • t¨ÒÀ ÀÙ¨ij 44 50 9åúĐÅú©ñôåÅĝĐ奒ñôåÞ’§Åÿ©ą ñåø©žÞåÝÅĝ¥’ÞÑą×Ñ©ÿǪå½שÿÔ’ķ 56 NAC 24/2024 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

57. stranica sadrži:
J¤ ¨úĊïúÏ‘ 13.06.2024. 5,99 € par CRIVIT Cipele za vodu • Posebno lagane, udobne i brzo se suše • t¨ÒÀ ÀÙ¨ij 37-45* CRI VIT • t¨Ò À À Ù¨ 6,99 € kom pepperts!® ̨ ÌÀìàÙ à • J¤ Àóúà¸ì‘ØÿÏ‘ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ơƛĐƜƝƛžØ J¤ ¨úĊïúÏ‘ 13.06.2024. ľØनÒÀÙÀóÿ¤àóúÿìÙÀÿóĊÀØĊ¨ÒÀ Àّؑ 14,99 € kom YàžÏúȝ‘ÀÒ VïĄ̀ÙàóÙÀ½Ò‘¤ÙÌ‘Ï • VàÏÒàì‘žÏàÌÀó¨Øàę¨óÏÀÙÿúÀÀ ÿìàú精ÒÌ‘Ċ‘úÀÏ‘àìàóÒÿę‘ĊÙÀÏ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƞƤĐƝƤĐƟƜİƠžØ 4,99 € kom ;ÿì‘Ÿ¨ àÏó¨ïǿž¨ÀÒÀ ½Ò‘ ¨ė‘¤Ì¨ ‘Ϩ • t¨ÒÀ ÀÙ¨ij 98-128 3,99 € par ¨óØ‘ï‘ŅĮ=.tY&|Ņ 9‘ì‘ÙϨ • t¨ÒÀ ÀÙ¨ijė‘ÙÌÿij 36-41; ė‘Ų̀¸‘ij 40-45 Yàž Ïúȝ ‘ÀÒ À ½ Ò‘ ¤Ù Ì‘ Ï 25 žž‘ DƝƟĮƝƛƝƟ 57 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı

58. stranica sadrži:
lupilu® haljina • j¤ àóúà¸ì‘øÿï‘ • t¨òà àù¨ij 62-92 2,99 € kom lup il ha • j • t ƒƒƒş©ôå×åúôåÿǚø’ô uvijek povoljno za vaše mališane! 1 kom = 2,- € #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou on n super cijena! lupilu® bodiji • j¤ àóúà¸ì‘øÿï‘ • t¨òà àù¨ij 62-92 3 komada u setu 5,99 € set 1 kom = 1,50 € lupilu® kratke tajice • tàóàïàÿ¤ààì‘øÿï‘ à¨ò‘óú‘ùóïàċò‘ïùàƌžï¨àï‘ņƍ • t¨òà àù¨ij 62-92 t¨ò t¨ò à à à à ù¨ij ù¨ij 62 62 92 92 2 tajice u setu 2,99 € set super cijena! j¤ ¨úċïúï‘ 13.06.2024. 58 nac 24/2024 vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı

59. stranica sadrži:
lupilu® bodi majica • j¤ àóúฝààì‘øÿï‘ • t¨òà àù¨ij 62-92 2,99 € kom ƒƒƒş©ôå×åúôåÿǚø’ô 1 kom = 2,50 € 1 kom = 3,- € lupilu® ;ï‘ú悔ò‘ ¨ • j¤ àóúฝààì‘øÿï‘ • t¨òà àù¨ij 62-92 5,99 € set t t¨ò à à ù¨ij 62 92 2 komada u setu j¤ ¨úċïúï‘ 13.06.2024. lupilu® bodiji bez rukava • j¤ àóúฝààì‘øÿï‘ • j¤ìïàėï‘ ùà¸øï¨ę‘óúภø‘ú¨ïǿì‘ò‘ • t¨òà àù¨ij 62-92 4,99 € set 2 komada u setu nac 24/2024 59 vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı

60. stranica sadrži:
u©×ÅÔÅÅĝžåôøĐѩ𩽠ŸĐÅÑ© ’ÅžÅ×Ñ’ J¥’ž©ôǚÅĝÞ’ú©žå½’ÿ© ñåÞą¥©žÅ×ÑÔąÔåÑ’Þ’ÑĐÅú© 好åĐ’ô’ÿĐåÑ©ÝÔ’ô’Ôÿ©ôą ÅğÅĐåÿǪåÝñôåøÿåôąķ Od ponedjeljka 10.06.2024. =Å¥×åĐ’ žĊ̨Ÿ‘ïȕÀž‘ 10 komada #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 60 NAC 24/2024 Yÿę¨ï¨ė‘Ù¨ • Visina: cca 50 cm • Y‘ėÒÀ Àú¨ą̀ 2,79 € kom Kaktusi mix • Visina: cca 28 cm • VïàØ̨ïijžž‘ 12 cm • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ 5,99 € kom ÀìÒ‘¤¨ÙÀÌ‘dïǿà • Visina: cca 25 cm • VïàØ̨ïijžž‘ 13 cm • Y‘ėÒÀ Àú¨ą̀ 4,99 € kom • C‘Òàė‘ÒĄ̀Ċ‘úǿ • Polusjena/svijetlo mjesto • ïę‘úǿÿÏÿŸÀ Ò‘úȕÀÏƖóú¨ïǿÏÿó • Visina: cca 25 cm • VïàØ̨ïijžž‘ 10 cm 1,49 € kom • C‘Òàė‘ÒĄ̀Ċ‘úǿ • Polusjena/svijetlo mjesto • ïę‘úǿÿÏÿŸÀ Ò ‘ú ȕÀ Ï Ɩ óú¨ïǿÏÿó iÿÏï‘óÙàÌú¨¸ÒÀ • Y¨¤àĊÀúàė‘ÒĄ̀Ċ‘úǿ • Polusjena/svijetlo mjesto • ïę‘úǿĊ‘ÙÀ • Y¨¤àĊÀúàė‘ÒĄ̀Ċ‘úǿ • Polusjena/svijetlo mjesto • ïę‘úǿĊ‘ÙÀ ]¨Ò‘¸ÀÙ‘ • Visina: cca 10 cm • VïàØ̨ïijžž‘ 8 cm 3,33 € kom Kaktusi m iÿÏï‘óÙàÌú¨¸ÒÀ #onyourteam • VïàØ̨ïijžž‘ 12 c m • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ € d ïǿà m € 4 komada Gysophila ƌ]‘¤‘ïÏ‘ƍ • Visina: cca 50 cm • Y‘ėÒÀ Àú¨ą̀ 2,49 € kom

61. stranica sadrži:
Od petka, 14.06.2024. VïàǪ̀úȕÀ ÿϨúžĊĄ̀Ÿ‘ • Visina: cca 40 cm • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ ;ÿìàÙĊïǿ̨¤À¤àóÿàú¨İƜƠıƛơı 4 , 79 ŝ 6,99 ŝ -31% ÏúǿĊÀï‘Ì kupon kom J¤ ¨úĊïúÏ‘ ƜƞıƛơıƝƛƝƟı ;‘Ò‘Ù½à‘ • Visina: cca 25 cm • VïàØ̨ïijžž‘ 12 cm • Y‘ėÒÀ Àú¨ą̀ 3,99 ŝ kom ‘ÒÀï‘ž½à‘ • Visina: cca 18 cm • VïàØ̨ïijžž‘ 12 cm • Y‘ėÒÀ Àú¨ą̀ 2,99 ŝ kom J¤óïǿ̨¤¨İ 12.06.2024. iϨï‘ØÀ ÏàÌú¨¸ÒÀ • C‘Òàė‘ÒĄ̀Ċ‘úǿ • VàÒÿǫّ́ĮóĊĄ̀úÒàØ̨óúà • ïę‘úǿÿÏÿŸÀ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı DƝƟĮƝƛƝƟ ơƜ ÿϨúžĊĄ̀Ÿ‘ • Visina: cca 40 cm • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ 4,99 ŝ kom Yÿę¨ìï¨ØÀÿØ • Visina: cca 40 cm • Y‘ėÒÀ Àú¨ą̀ 5,99 ŝ kom Yÿ³‘ĊïúȕÀ‘؝ÿó • Visina: cca 40 cm • VïàØ̨ïijžž‘ 14 cm 5,99 ŝ kom Yÿ ³‘ Ċ ïú À À ȕÀ  ‘Ø ÿ ó • Y¨¤àĊÀúàė‘ÒĄ̀Ċ‘úǿ • VàÒÿǫّ́ĮóĊĄ̀úÒàØ̨óúà • ïę‘úǿĊ‘ÙÀ i Ϩï‘ØÀ ÏàÌ ú¨¸ÒÀ • V • V • Y Ƥ ÏàØ‘¤‘ • Y¨¤àĊÀúàė‘ÒĄ̀Ċ‘úǿ • ]ÿÙž¨ • ïę‘úǿĊ‘ÙÀ À

62. stranica sadrži:
140 proizvoda j¤ ¨úċïúï‘ 13.06. do 16.06. l à¤òàċ‘úȝęùàž‘ ï¨ù¤ïı 1 ÿ+ïċ‘úóïàìė‘ ċàŸ¨àìàċĸľ ľvï¨ø‘àóúȝ‘ęàċ‘ùìÿ&%;ìïàċ¨¤¨ùàøɲƛɲɵı ľvï¨ø‘àóúȝ‘ęàċ‘ùìÿ&%;ìïàċ¨¤¨ùà įï¸ 0, 79 € 1,39€ -43% mini lubenica ïúǿċàï‘ì ïÿìàù įï¸ 0, 69 € 1,02€ -32% luk ïúǿċàï‘ì ïÿìàù įï¸ #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı ơɲ dɲƞįɲƛɲɵ d¨ïú‘ïǿù‘ j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 1,49 € 1 kg

63. stranica sadrži:
Nimrod ]Ċ̨ęÀà¤ï¨ė‘Ï à¤̨Ҩّ • J¤Ò¨¦‘ • C‘ïǿÙÀï‘ÙÀ Nimrod ]Ċ̨ęÀà¤ï¨ė‘Ï à¤¤ÀĊǪ̀óĊÀŲ̀ • J¤ÿú‘ j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 4,79 ŝ 200 g 1 kg = 23,95 € Nimrod ]Ċ̨ęÀï‘ęÙÌÀŸÀठ̨Ҩّó‘õì¨ÏàØ • C‘ïǿÙÀï‘ÙÀ j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 4,29 ŝ 300 g 1 kg = 14,30 € j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 8,79 ŝ 300 g 1 kg = 29,30 € j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 4,79 ŝ 330 g 1 kg = 14,52 € Nimrod ]Ċ̨ęÀà¤ï¨ė‘Ï à¤¤ÀĊǪ̀óĊÀŲ̀ • J¤Ċï‘ú‘ • C‘ïǿÙÀï‘ÙÀ Nimrod ]Ċ̨ęÀ óúȝฑÙà³³ à¤Øÿ·àÙ‘ ]t9ƒ .t=9 ñå=ťןÅÑ©ÞÅľ ]ąñ©ôŸÅÑ©Þ’ľ 3 , 79 ŝ 1 kg = 10,83 € 350 g VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 24/2024 63 J¤ ¨úĊïúÏ‘ Ɯƞıƛơı¤àƜơıƛơı

64. stranica sadrži:
]Ċ̨ęÀ¸àĊ¨¦À À³ú¨Ï j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 7,79 ŝ 400 g 1 kg = 19,48 € ]Ċ̨ę‘à ÀõŸ¨Ù‘ ÒÀ¸ÙÌ‘ / kg 21 , 99 ŝ 24,99 ŝ -12% cca 2 kg Aktiviraj kupon &ïǿÒÒÒàóàó Ø‘ïǿÙÀï‘ÙÀ XXL j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 7,49 ŝ 3 x 125 g 1 kg = 19,97 € ]ÿó½ĒV‘ïúĒì‘žÏ j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 11,99 ŝ 708 g 1 kg = 16,94 € #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 64 NAC 24/2024 J¤ ¨úĊïúÏ‘ Ɯƞıƛơı¤àƜơıƛơı

65. stranica sadrži:
]òÿꝨùàì‘ïúȕ¨ï tvoje roštilj sezone! ]ċì¨ęàï‘ęùìàŸàठž‘ïóïà¸ø¨ó‘ ]ċì¨ęàóċàùìóïàï‘ï¨ • ]ïàóúǿ ]ċì¨ęàìÿù¨Ÿà ïàõúǿòìøàđ super cijena! 5 , 59 € 1 kg = 7,45 € 750 g j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 4,99 € cca 600 g / kg j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 3,99 € 530 g 1 kg = 7,53 € vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 24/2024 65 j¤ ¨úċïúï‘ ɯƞıƛơı¤àɯơıƛơı

66. stranica sadrži:
u tvom timu ]òÿꝨùàì‘ïúȕ¨ï úċàì¨ïàõúǿòìó¨ėàù¨ j½ô’žåñôǚ×åôąľ 3,69 € 270 ml 1 l = 13,67 € dÿààóò‘¤àò¨¤ • karamela ili mango j½ô’žåñôǚ×åôąľ 3,29 € 370 ml 1 l = 8,89 € j½ô’žåñôǚ×åôąľ 3,49 € 5 x 73 g 1 kg = 9,56 € vàïÿòàòÿ¨ùàž‘ óò‘¤àò¨¤ j½ô’žåñôǚ×åôąľ 3,99 € 480 ml 1 l = 8,31 € ]ò‘¤àò¨¤ • kit-kat, oreo, milka cheesecake jagoda, milka vanilija ili toblerone ]ò‘¤àò¨¤ùनó¨ïú • s okusom metvice, kakao keksa i àïàò‘¤¨àòàž½¨¨ó¨ž‘﨑i̇ċàõùì¨ à àïàò‘¤¨ ïǿ¤‘ùàÿó &ï ïà ³¨ú‘óàï • ]‘ėïǿì¨ċ‘ù ÿ‘ ċà ïǿ¤‘ù ¤ àÿó ó 3 ïàø ɯïàø = 1,23 € ɯïàø = 0,70 € 5,39 € 400 g 1 kg = 13,48 € j½ô’žåñôǚ×åôąľ v‘¸ƥɯ ;ÿ½àùìóï‘ øàïóï‘óàò 250 g -20% 0,79 € 1 kg = 3,16 € 0,99 € nixe dÿù‘ • ]¸ï‘õïàøàòàó¸ï‘½àø • |¨òòàċ³ǿùúÿù‘ 1 kg = 6,53 € 2 , 09 € 2,99€ -30% 2 x 160 g ponuda uz #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 66 nac 24/2024 j¤ ¨úċïúï‘ ɯƞıƛơı¤àɯơıƛơı

67. stranica sadrži:
150 g 1 kg = 7,27 € 1, 09 € 1,59€ -31% ponuda uz pilos mozzarella mini 14 kom &ïǿòòø¨àóú¨ï jïǿ¸àù‘òù‘ dăïȕ¨ï¸¨ï ïà‘óàž‘ė‘ ì¨ ¨ùì¨ kania c‘ìàù¨ė‘ ė‘ó‘ò‘úÿ 1 l = 3,58 € 1 , 79 € 2,49€ -28% 500 ml ponuda uz j½ô’žåñôǚ×åôąľ 1,49 € 500 g 1 kg = 2,98 € ċàì¨ė¤‘ ;¨úž½ÿì • =ìÿúǿàòà;à¤ó pivac ;à‘óàž¨ ė‘ïàõúǿòì • ]‘õì¨ïàøàòà óàïàø 360 g -28% 3,19 € 1 kg = 8,86 € 4,49 € 300 g -26% 3 , 29 € 4,49 € 1 kg = 10,97 € vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 24/2024 67 j¤ ¨úċïúï‘ ɯƞıƛơı¤àɯơıƛơı

68. stranica sadrži:
U TVOM TIMU ]ÒÿꝨÙÀì‘ïúȕ¨ï úĊą̀ïàõúǿÒÌó¨ėàÙ¨ ƜÏàØ = 0,73 € +ÿ¸à%ïǿėė‘Ùú¨ • Classic ili Rose • ïàØ‘úǿėÀï‘ÙÀÏàÏú¨ÒóĊÀÙàØ • VàĊï‘úȕ‘Ù‘ÏÙ‘¤‘ÿÏÒÌÿ ¨Ù‘ ̨ÿžĄ̀Ùÿ tà¤Ï‘ • J¤ÀėàÙóϨ úȝ‘Ċ¨ • ‘ÒÏıƞƢİƠŘĊàÒı • VàĊï‘úȕ‘ Ù‘ÏÙ‘¤‘ ÿÏÒÌÿ ¨Ù‘̨ÿ žĄ̀Ùÿ j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 7,99 € 0,7 L 1 L = 11,41 € Studena D¨¸‘ėÀï‘Ù‘ ØÀÙ¨ï‘ÒÙ‘ Ċऑ • VàĊï‘úȕ‘Ù‘ÏÙ‘¤‘ ÿÏÒÌÿ ¨Ù‘̨ÿžĄ̀Ùÿ àž‘ƖàÒ‘ÀÒÀ àž‘ƖàÒ‘¨ïà ]ÿ¸‘ï • VàĊï‘úȕ‘Ù‘ÏÙ‘¤‘ ÿÏÒÌÿ ¨Ù‘̨ÿžĄ̀Ùÿ j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 4,39 € 6 x 0,33 L 1 L = 2,22 € Redovna cijena za 0,33 L = 0,99 € ]ąñ©ôŸÅÑ©Þ’ľ 0 , 65 € 1 L = 0,43 € 1,5 L ô ǚ×Å Å ÅÔ Ô Ôą ą ąľ ľ ľ ľ € ïà¸ïǿÒÒ ïĊ¨ÙÀ ïǿϨúǿ ìï¨ØÀÿØ j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 4,99 € 5 kg 1 kg = 1,- € 1 kg ŽƜİƖŝ Ôąľ € j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 1,39 € 270 g 1 kg = 5,15 € àÀ %ÒÀìó 1 L = 3,25 € 0, 65 € 0,99€ -34% 0,2 L Aktiviraj kupon #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 68 NAC 24/2024 J¤ ¨úĊïúÏ‘ Ɯƞıƛơı¤àƜơıƛơı

69. stranica sadrži:
j½ô’žåñôǚ×åôąľ 1,19 € 1,5 l 1 l = 0,79 € studena =¨¤¨ùà ‘ì • brusnica, breskva ili limun • vàċï‘úȕ‘ù‘ïù‘¤‘ ÿïòìÿ ¨ù‘ì¨ÿžàì¨ùÿ j½ô’žåñôǚ×åôąľ 1,39 € 1,5 l 1 l = 0,93 € juicy fruits • =àøÿù‘¤‘i̇øÿòúǿċàú‘øàùi̇ ù‘ï‘ù ‘ɩù¨ïú‘ïǿù‘àòàžïċ¨ù‘ ù‘ï‘ù ‘ɩ쑝ÿï‘ • vàċï‘úȕ‘ù‘ïù‘¤‘ ÿïòìÿ ¨ù‘ì¨ÿžàì¨ùÿ corte aurelio ½‘ï¤àùù‘ē.&d d¨ïȝ¨]àžàòà‘ù¨ • alk. 12,5% vol. • vàċï‘úȕ‘ù‘ïù‘¤‘ ÿïòìÿ ¨ù‘ì¨ÿžàì¨ùÿ brend ÿ+ïċ‘úóïàì ė‘ò¨ï¨ * v¨ïò¨ù‘ž½¨ï br. 1 ľy¨ėÿòú‘úó¨ú¨ø¨òìàù‘ÿïÿìùàìïàòà àùóïàìïàø‘¤ùàì ìïऑìài̇ÿï‘ú¨¸àïǿìàò¨ï‘ı&³;v‘ù¨òi̇àóúȝ‘ęàċ‘ùì¨ïàì¨ ó¨ìïàċà¤àù‘ù‘žààù‘òùàï¨ìï¨ė¨ùú‘úǿċùàøÿėàïïÿ ɯơƛƛïÿŸ‘ùóú‘ċ‘ù‘ùàċàÿžàì¨ò¨+ïċ‘úóï¨ıvऑžàó¨ à¤ùàó¨ù‘ïÿìàċàù¨ė‘ïÿŸ‘ùóúċààìïǿïÿìòì‘ìÿó¨ ïàùúǿùÿàï‘ùài̇ìÿú¨ø&³;]ø‘ïú]ž‘ù‘ìòàï‘žàì¨ıù‘òàė‘ àÿ½ċ‘Ÿ‘ï‘ė¤àòì¨]àì¨ ‘ùìɲƛɲƞıɩvïàóàù‘žɲƛɲƞı vï¨ìàïÿ ÿì¨øàÿėij salate, bijelo ø¨óààïǿÿ ɯ=žɲi̇ƥɲŝ 2 , 19 € 3,39€ -35% 0,75 l aktiviraj kupon vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı dɲɵįɲƛɲɵ 69 j¤ ¨úċïúï‘ ɯƞıƛơı¤àɯơıƛơı

70. stranica sadrži:
istarska panceta • narezak 100 g -26% 2,19 € 1 kg = 21,90 € 2,99 € trapist u ïàïǿ j½ô’žåñôǚ×åôąľ 2,99 € 300 g 1 kg = 9,97 € dimljene craft kobasice • ‘òø‘úǿùóï‘i̇.óú‘ïóï‘i̇ ]ò‘ċàùóï‘àòà&àïóï‘ 300 g -23% 2,99 € 1 kg = 9,97 € 3,89 € ]àïõïïǿì‘ċ‘ž _àï‘ ï‘ïà‘óàž‘ • narezak 1 kg = 13,90 € 1 , 39 € 1,89€ -26% 100 g ponuda uz j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 3,29 € 320 g 1 kg = 10,28 € istarski úċï¤à sir xxl ɣɣş&ô’ÿǚøľ 5 , 99 € redovna cijena za 300 g= 5,99 € 400 g jïÿóàė‘ċà ‘ì‘i̇ï‘à쨤‘ùठù‘ìàóú‘ïùÿúǿìà½=à¤òàċཝï¨ù¤àċ‘i̇ċ¨Ÿ àú‘ċनó¨úò쨟¨¤àùàó¨ìïààėċन ½ïċ‘úóïà¸ìàïǿì¨ïò‘ïàìà¤àò‘ė¨à¤¤àø‘Ÿà½ ¤à‘ċòì‘ ‘àėóċà½ïï‘ì¨ċ‘ė¨øòì¨ı dċï¤àóàïठïï‘ċò쨸ààċ 쨸 mlijeka xxl ɣɣş&ô’ÿǚøľ 7,79 € 400 g redovna cijena za 300 g =7,79 € #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 70 nac 24/2024 j¤ ¨úċïúï‘ ɯƞıƛơı¤àɯơıƛơı

71. stranica sadrži:
‘ÒØ‘úǿÙóÏ‘ ì‘Ùž¨ú‘ ¨õÙÌàĊÏ‘ÀÒÀ ¤‘ÒØ‘úǿÙóÏ‘ Ïà‘óÀž‘zz= j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 10,49 ŝ cca 1,2 kg / kg 400 g 5,49 ŝ 1 kg = 13,73 € Redovna cijena za 200 g = 3,35 € ƒÒàØìïú Ù‘Àóú‘ïóÏÀ • Narezak 100 g -26% 1,99 ŝ 1 kg = 19,90 € ƝİơƤŝ Vïõÿú • Narezak j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 9,49 ŝ 500 g 1 kg = 18,98 € ÀØǪّ̀ óĊÀÙÌóÏ‘ ì¨ ¨ÙÀž‘ j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 14,49 ŝ cca 400 g /kg 300 g -29% 3,39 ŝ 1 kg = 11,30 € ƟİƢƤŝ ;ÿÒ¨ÙàĊ‘ ó¨Ï‘ VJDii -35% ‘ÒØ‘úǿÙóÏÀìïõÿú • 1/4 kom -29% 19,49 ŝ ƝƢİƟƤŝ / kg cca 1,3 kg j½ Ċ‘ïžÀzz= 300 g 4,29 ŝ 1 kg = 14,30 € Redovna cijena za 250 g = 4,99 € VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 24/2024 71 J¤ ¨úĊïúÏ‘ Ɯƞıƛơı¤àƜơıƛơı

72. stranica sadrži:
àØ‘Ÿ¨Ø‘óÒÀÙ¨ • ]ÏàõúǿžàØ j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 2,49 ŝ Ɲƛƛ¸ƌàžĄ̀¦¨Ù¨Ø‘ó¨ƍ 1 kg = 12,45 € 9‘¤ï‘ÙóÏ‘ó廊ґ • ]ÏïǿõÏàØÒÀØÿÙ‘İÿ óÿÙžàÏï¨úàĊàØÿÒÌÿİó ìàĊØİóب¤Àú¨ï‘ÙóÏÀØ ÀǪ̀ØÀÒÀó‘Ò‘ú‘ ]ĊÀÙÌóÏ‘Ø‘óú 1 kg -32% 1,69 ŝ ƝİƟƤŝ 100 g 1 kg = 8,70 € 0, 87 ŝ 1,09 ŝ -20% Ponuda uz 165 g -35% 2,59 ŝ 1 kg = 15,70 € ƞİƤƤŝ YÀÒÌÀّؑė • ]Ì‘¤ï‘ÙóÏÀØÏàėÀž‘Ø‘ ÀÒÀ‘Ï‘Ò‘ïÙ‘Ą̀Òà ]àÏठìï¨õ‘ÙÀ½ Ì‘ÿÏ‘ • CÿúȕÀ 3 L -27% 3,39 ŝ 1 L = 1,13 € ƟİơƠŝ ŝ € € j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 1,99 ŝ 500 g 1 kg = 3,98 € àØ‘ŸÀ¸ï‘½ úȝ¨õŲ̀Ċ‘ž ]Ċ̨ęÀ³ÿęÀ ÀÒÀìÒÌÿÏ‘ÙžÀ 1 kg = 2,88 € 1 , 15 ŝ 1,89 ŝ -39% 400 g Ponuda uz VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 72 NAC 24/2024 #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n J¤ ¨úĊïúÏ‘ Ɯƞıƛơı¤àƜơıƛơı

73. stranica sadrži:
C¨¦ÀØÿïóÏà ÿ ÀÙàÿǪ̀ • ̨ĊÀ ‘ÙóÏà ;àØìàúà¤õÒÌÀĊ‘ j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 3,29 ŝ 360 g 1 kg = 9,14 € 250 ml -28% 3,49 ŝ 1 L = 13,96 € ƟİƣƤŝ j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 1,29 ŝ ƞƟƛ¸ƌàžĄ̀¦¨Ù¨Ø‘ó¨ƍ 1 kg = 3,97 € ]Ċ̨ęÀìàóÙÀóÀï XXL ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ƒÔ½ 2,69 ŝ ƒÔ½ 2,89 ŝ Redovna cijena za 500 g = 1,99 € ]Ċ̨ęÀóÀïzz= • 20% m.m. Ïóúȝ‘¤ę¨Ø à¤ĊÀõŲ̀ 700 g 2,49 ŝ Redovna cijena za 630 g = 2,49 € àØ‘ŸÀï¨ė‘ÙžÀ óÌ‘ÌÀØ‘zz= ƓƖŞ&ô’ÿǚøľ 1 , 29 ŝ Redovna cijena za 400 g = 1,29 € 500 g ;ÿÏÿïÿėÙ‘ ÏïÿìÀž‘zz= 750 g 0,75 ŝ 1 kg = 1,- € Redovna cijena za 500 g = 0,89 € Ïóúȝ‘¤ę¨Ø à¤óØàÏĊ¨ 240 g -34% 1,49 ŝ 1 kg = 6,21 € ƝİƝƤŝ ]Ċ̨ꨤàØ‘Ÿ¨ Ò¨¤¨Ù¨ÏàžÏ¨ • Yÿ ÙàÀė¨Ù¨ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 24/2024 73 J¤ ¨úĊïúÏ‘ Ɯƞıƛơı¤àƜơıƛơı

74. stranica sadrži:
pivac dàóú‘ò¸à ù‘ kobasica j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 5,49 ŝ 330 g 1 kg = 16,64 € j½ô’žåñôǚ×åôąľ ½ ñ 1,29 ŝ 10 kom 1 kom = 0,13 € kones bi jaja • razred m ą ľ dulano vàò¨Ÿ‘àòà ìÿ﨟‘ìïó‘ • narezak j½ô’žåñôǚ×åôąľ 3,39 ŝ 2x 195 g 1 kg = 8,69 € ɯïàø žɯi̇ƣƛŝ ɯïàø žƛi̇ɯƞŝ nixe %àò¨úǿúÿù¨ • iċò‘óúǿúàøóàïÿ freshona %ï‘ùžÿóïàøàđ dï‘úúàïǿ‘ò³ȝ¨¤à pizza • _ÿùï‘ 150 g -45% 1 , ƣƥ ŝ ƞi̇ɲƥŝ 1 kg = 11,93 € v‘ïúēøàđ • narezak • ‘ìù‘i̇¨ ï‘à ï‘ùúïà‘óàž‘ 1 kg = 10,45 € 2 , ƛƥ ŝ 2,99 ŝ -30% 200 g aktiviraj kupon 1 kg -28% 1,49 ŝ ɲi̇ƛƥŝ 330 g -28% 1,85 ŝ 1 kg = 5,61 € ɲi̇ơƥŝ #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou on n vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 74 dɲɵįɲƛɲɵ od petka ɯɵıƛơı¤àɯơıƛơı

75. stranica sadrži:
]ċì¨ę‘øò‘¤‘ ú¨ò¨úǿù‘ė‘ ì¨ ¨ùì¨ • y¨ï‘i̇ìïó‘à·‘ø ì ì • y ¨ï‘i̇ìïó‘à·‘ø ]ċì¨ęàà¤àì‘ï • ]¸ò‘ċàø / kg 5, 45 ŝ 7,99 ŝ -31% cca 2,3 kg aktiviraj kupon ]ċì¨ę‘à àõŸ¨ù‘ ¤àø‘Ÿ‘ì‘óúȝċ‘ 550 g -20% 4,39 ŝ 1 kg = 7,98 € ơi̇ɵƥŝ president cò‘¤àï‘ìø‘ï 250 g -24% 2,79 ŝ 1 kg = 11,16 € ƞi̇ơƥŝ pre sid chef select ]ċì¨ęà ù‘ø‘ė • losos ili tuna 135 g -26% 1,09 ŝ 1 kg = 8,07 € ɯi̇ɵƥŝ 300 g -30% 0,69 ŝ 1 kg = 2,30 € ƛi̇ƥƥŝ à‘‘úú‘ • j¤¤ÿïÿøìõ¨ùàž¨ hit vikenda! 6 , 79 ŝ / kg cca 2 kg kania d‘ïú‘ïÿø‘ï 370 g -35% 1,29 ŝ 1 kg = 3,49 € ɯi̇ƥƥŝ vjdii -49% vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 24/2024 75 od petka ɯɵıƛơı¤àɯơıƛơı

76. stranica sadrži:
j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ 10,99 € 750 ml 1 L = 14,65 € Orgula Ïóúȝ‘ ¤Ì¨ĊÀ ‘ÙóÏà Ø‘óÒÀÙàĊà ÿǪ̀ • Ò‘úȕà d‘óúǿÙà ‘¸ÿ¨úú¨쨞ÀĊà • ƟÀÒÀơÏàØ‘¤‘ 300 g -24% 0,75 € 1 kg = 2,50 € 0,99 € Chef Select ïàÀóó‘Ùúó ìÿŲ̀ÙÌ¨Ø • ]‘óÀïàØÀÒÀó ĊÀõÙÌ‘Ø‘ ]ąñ©ôŸÅÑ©Þ’ľ 2 , 69 € 1 kg W5 YÿÏ‘ĊÀž¨ė‘ ̨¤ÙàÏï‘úȕÿÿìàÿ • S, M ili L 100 komada -60% 2 , 39 € 5,99 € ƜÏàØŽƛİƛƝŝ d‘óúǿÙ d‘óúǿÙ ‘ ‘ ¸ • ƟÀ -31% Ù‘ऑï‘Ù¨ ]àÒ¨ĊÀú‘ óàÏàĊ¨ #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 76 NAC 24/2024 Od petka ƜƟıƛơı¤àƜơıƛơı

77. stranica sadrži:
1 kom = 0,30 € kinder milch- schnitte xxl 10 x 28 g g 2,99 € 1 kg = 10,68 € redovna cijena za 5 x 28 g = 2,59 € 350 g -26% 1,09 € 1 kg = 3,11 € 1,49 € milbona high protein napitak • t‘ùàòàì‘àòà àïàò‘¤‘ • vàċï‘úȕ‘ù‘ïù‘¤‘ ÿïòìÿ ¨ù‘ì¨ÿžàì¨ùÿ 210 g akcija! j 1,05 € 1 kg = 5,- € 1,29 € ]àù¤¨ēįd‘óúǿùà zobeni keksi • ]‘ó¨ė‘øàøàòàó øòàì¨ ùàø àïàò‘¤àø 1 kom = 0,25 € milbona tàŸùà jogurt 8 x 125 g 1 , 99 € 2,99€ -33% ponuda uz 0 , 99 € 1,98€ ƒůƒ&ô’ÿǚøľ 2 x 500 g aktiviraj kupon baresa v‘óàï‘ù‘ï‘ì àž‘ redovna cijena za 500 g = 0,99 € 1+1 gratis perlenbacher võ¨ùà ùà svijetlo pivo • ‘òïıơi̇ƛřċàòı • vàċï‘úȕ‘ù‘ïù‘¤‘ ÿïòìÿ ¨ù‘ì¨ÿžàì¨ùÿ 1 l = 1,30 € 0 , 65 € 0,95€ -31% 0,5 l aktiviraj kupon vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı ]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı %àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 24/2024 77 od petka ɯɵıƛơı¤àɯơıƛơı

78. stranica sadrži:
LIDL PLUS APLIKACIJA Dostupna je na App Store i Google Play LIDL.HR facebook.com/lidlhrvatska instagram.com/lidl_hrvatska youtube.com/user/Lidlhrvatska BESKONTAKTNO V=D9 C‘óú¨ï‘ï¤İC‘¨óúȝàİ tÀó‘İtÀó‘Ò¨žúȝàÙİÀÙ¨ïó ]=iƒ;iV Lidl.hr/kontakt Besplatan broj 0800 200 220 pon. do pet. 8-18 h, sub. 8-14 h Od petka 14.06.2024. #onyourteam #on nyourteam nyourteam m #o n nyou n on n Dragi kupci, à‘ĊÀú¨ÏÿìÙÌÿÙ‘Ċïǿ̨ب ̨ÿ nedjelju, 16.06. ó‘Øà٨ϨÙ‘õ¨úȝ¸àĊÀÙ¨Àúǿı ]ϨÙÀï‘ÌXYÏà¤ė‘ĊÀõ¨ÀÙ³àïȔ‘žÀÌ‘àÙàØ Ċï¨Ø¨ÙÿúĊą̀úȝ¸àĊÀÙ¨ı j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 5,99 € set SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Folije za vakuumiranje • ‘ÏàÙė¨ïĊÀï‘Ų̀Ù‘ØÀïȕÀž‘¨ė propuštanja aroma, zraka ili vode • VïǿÏÒ‘¤Ù¨ė‘]àÿóƖĊÀ¤¨Ïÿ½‘Ų̀ • Dimenzije: 3x žž‘ƝƛĐƞƛƛžØ ili 2x žž‘ƝƣĐƞƛƛžØ +ÅÿĐÅÔ©Þ¥’ľ 19 , 99 € kom SILVERCREST® KITCHEN TOOLS i都‘Ìė‘Ċ‘ÏÿÿØÀï‘Ų̀ • VïǿÏÒ‘¤Ùàė‘Ċ‘ÏÿÿØÀï‘Ų̀ÀĊ‘ï¨Ų̀Ċ﨟Àž‘ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀï¨ė¨ïĊÙÿïúĊÿİïàÒÿ³àÒĄ̀ठ3 m, 2 Ċ‘ÏÿÿØóÏ‘žïǿ̨Ċ‘À 3 ‘¤‘ìú¨ï‘ė‘Ċ‘ÏÿÿØóÏÀĊ¨ÙúǿÒ • ‘ÿàÀ ‘̨Ùÿ³àÒÀÌÿ¤àØ‘ÏóıƞƛžØõÀïǿÙ¨ • àóúÿì‘ÙÿĄ̀ÒàÌÀÒÀžïȕà̝àÌÀ 20 V Ċ¨ŸÀàÏï¨úȕÀØàبÙúľ 25% Do ¤ÿęÀĊĄ̀Ïúȝ‘Ì‘ÙÌ‘ Øàúàï‘ľ 10x Do *u usporedbi sa standardnim PARKSIDE Ɲƛt‘Ïÿÿ¤‘ïȕÀØà¤ĊÀÌ‘ ¨Ø Ċ¨ŸÀïàÌÿ¤‘ï‘ľ 19% Do d+D.;.VJ. • Nazivni broj hodova u prazom hodu: n 0 ƛƘƞơƛƛØÀÙ –1 • Nazivni broj udara: n 0 ƛƖƟƞƛƛØÀÙ –1 • C‘ÏóıàÏï¨úȕÀØàبÙúij ƝƝơDØ j½ô’žÅñôǚ×ÅÔąľ ½ ñ 44,- € kom PARKSIDE PERFORMANCE® Ïÿÿ¤‘ïȕÀà¤ĊÀÌ‘ • ¨ėóúÿì‘ÙÌóÏ‘器ÿÒ‘žÀÌ‘ïàÌ‘àÏï¨ú‘Ì‘ • 4 ìनóÀĊ‘óúÿìÙÌ‘àÏï¨úȕà¸ØàبÙú‘ ó=ìïǿÏ‘ėàØìनõ¨Ù¨Ċïǿ̨¤Ùàóúǿij 120 / 150 / 190 / 226 Nm • Vïǿ½Ċ‘ú‘Ò‘ú‘ 1/4' õ¨óú¨ïàÏÿúȕÀ 3x .Þÿ©½ôǚô’Þ’ LED ğ’ôą×ÑÅŸ’ 125 W 2x 78 NAC 24/2024 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı ]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘ØàÿÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı %àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı  PEFC Certificirano      ! " # " " # PEFC® je ìàóĊ¨Ÿ¨Ù ìïàØÀž‘ÙÌÿ सàĊàïȕภ¸àóìऑï¨ÙÌ‘ õÿؑؑ širom svijeta.

Ostali katalozi u ovoj kategoriji


01.06.2024. - 30.06.2024.
Vrijedi još 7 dana


01.06.2024. - 31.08.2024.
Vrijedi još 69 dana


17.06.2024. - 23.06.2024.
Vrijedi još danas!


17.06.2024. - 23.06.2024.
Vrijedi još danas!


14.06.2024. - 01.07.2024.
Vrijedi još 8 dana


01.06.2024. - 01.07.2024.
Vrijedi još 8 dana


14.06.2024. - 01.07.2024.
Vrijedi još 8 dana


14.06.2024. - 01.07.2024.
Vrijedi još 8 dana


20.06.2024. - 26.06.2024.
Vrijedi još 3 dana


19.06.2024. - 25.06.2024.
Vrijedi još 2 dana


21.06.2024. - 23.06.2024.
Vrijedi još danas!


19.06.2024. - 25.06.2024.
Vrijedi još 2 dana


20.06.2024. - 26.06.2024.
Vrijedi još 3 dana


20.06.2024. - 26.06.2024.
Vrijedi još 3 dana


20.06.2024. - 26.06.2024.
Vrijedi još 3 dana


20.06.2024. - 03.07.2024.
Vrijedi još 10 dana


19.06.2024. - 25.06.2024.
Vrijedi još 2 dana


19.06.2024. - 25.06.2024.
Vrijedi još 2 dana


19.06.2024. - 25.06.2024.
Vrijedi još 2 dana


20.06.2024. - 29.06.2024.
Vrijedi još 6 dana


19.06.2024. - 25.06.2024.
Vrijedi još 2 dana


20.06.2024. - 03.07.2024.
Vrijedi još 10 dana


20.06.2024. - 23.06.2024.
Vrijedi još danas!


20.06.2024. - 26.06.2024.
Vrijedi još 3 dana


10.06.2024. - 30.06.2024.
Vrijedi još 7 dana